Německé festy v Thionville

(Francie) – Thionville
Napsal: O. Filip
objekty: tři festy
Jen několik kilometrů za silnými opevnění Maginotovy linie v sektoru Thionville se nacházejí německé festy – pevnostní objekty z počátku 20. století, které svou mohutností nijak nezaostávají za meziválečnými dělostřeleckými tvrzemi.

Opevnění kolem lotrinského města Diedenhofen (dnes Thionville) měla spolu s nejmohutnější německou pevností v Métách bránit důležitou část německého území, dobytou na Francii v roce 1870. Při případném německém útoku měly tyto pevnosti také chránit bok útočící německé armády při protiútoku francouzské armády. Na počátku 20. století byla kolem Thionville vybudována velmi moderní opevnění, složená ze tří festů – rozčleněných fortů specificky německé konstrukce. S výjimkou festu Obergentringen jde o konstrukčně nejmodernější festy, jejichž objekty jsou z větší části ukryty pod zemí a jež také disponují rozsáhlým podzemím. Jelikož se nacházejí jen několik kilometrů za hlavním obranným postavením Maginotovy linie (například fest Königsmachern je od vchodového objektu tvrze Metrich vzdálen necelé 2 kilometry), bylo s jejich využitím počítáno i před druhou světovou válkou.

V centru města můžete narazit na pozůstatky původního francouzského bastionového opevnění, především na velkou strážnici se střílnami u jedná z hlavních ulic. Vlevo od ní se nachází částečně zachovalý bastion s kasematami a vpravo opevněný most.

Nejdál od centra města se nachází nejmodernější fest Königsmachern (1908 – 1914, francouzsky Koenigsmacker). Fest leží v lesíku uprostřed polí a přístupová cesta k němu odbočuje ze silnice D56 z obce Basse-Ham do Valmestroffu asi 7 km od centra Thionville. Cestu hned na začátku přehrazuje mohutná závora, u níž lze zaparkovat. Po přibližně 300 metrech dojdete k příkopu fortu a vpravo uvidíte mohutnou kontreskarpu se střílnami. Po okraji příkopu lze dojít na stropnici oboustranné kaponiéry, posetou sloupky protipěchotní překážky, mezi nimiž se nachází pozorovací zvon a pancéřové roury výsuvných světlometů. Pokud budete po cestě pokračovat, dojdete přímo před vstup do kasáren opěrného bodu Západ. Poternou, vedoucí doprava, lze dojít k centrální strojovně tvrze, umístěné v mohutném povrchovém objektu. Dieselové motory jsou bohužel demontované, částečně se však dochovala rozvodná deska a také zařízení pekárny s obrovskou pecí na chleba. Ze strojovny se dá sejít do jedné z hlavních podzemních chodeb. Klesající chodbou lze pohodlně dojít ke kasárnám opěrného bodu Východ a k postavením opěrného bodu Jih, který je rozčleněn na několik menších objektů. Lze odtud dojít také do obrovské oboustranné kaponiéry. Pokud se z kaponiéry vydáte kontreskarpovou galerií doprava, dojdete asi po 100 metrech k východu u přístupové cesty. Zajímavější je však galerie, vedoucí na opačnou stranu. Jelikož je v jednom místě zasypaná výbuchem, budete se jí muset vrátit, ale zážitek z kilometrové procházky vnitřkem několik metrů silné betonové zdi za to stojí. Přímo ze strojovny lze dojít také do objektu pancéřové baterie pro 4 věže s dlouhými kanóny ráže 105 mm. Vnitřní zařízení věží je bohužel demontované, vrchlíky však naštěstí zůstaly na místě. Do objektů, které byly přístupné podzemím z kasáren opěrného bodu Sever, se bohužel nedostanete, neboť v kasárnách je propadlá podlaha. Můžete to zkusit po povrchu, ale to je kvůli hustému porostu dosti obtížné.

Přibližně 70 metrů dlouhá kaponiéra festu Königsmachern se silnou kulometnou výzbrojí. Ve výstupku uprostřed se nachází pancéřové střílny pro reflektory. (JP)

Pancéřový pozorovací zvon WT (nového typu) na kaponiéře festu. V pozadí jsou vidět ocelové sloupky protipěchotních překážek, pokrývající celou stropnici. (OF)

Sřelecká galerie v kontreskarpě, jejíž délka činí 1200 metrů. Strop galerie je obložen vlnitým plechem. (OF)

Jedna z podzemních chodeb festu typického vejčitého průřezu. Celková délka chodeb přesahuje 1300 metrů. (OF)

Interiér jednoho z menších objektů, které jsou součástí opěrného bodu Jih. Na stěně vpravo jsou vidět uzávěry ventilačních průduchů. (JP)

Interiér věže P.T.96 pro kanón ráže 105 mm s demontovaným vnitřním zařízením. Povšimněte si šroubových spojů segmentů předpancíře a pozorovacích průzorů vedle otvoru pro hlaveň. (JP)

Nejmenší fest Illingen (1905 – 1911, francouzsky Illange) dělí od nejbližšího festu sousední pevnosti Méty pouhých 20 kilometrů. Leží přímo u silnice D1 do Mét, vedoucí v těchto místech souběžně s dálnicí A31. Asi 1 kilometr jižně od křižovatky s dálnicí je vpravo vidět přístupová cesta k festu, přehrazená závorou. Někde v těchto místech je nutné zaparkovat auto a vyrazit do lesa. V opěrné zdi přístupové cesty jistě nepřehlédnete ohromné nasávací otvory ventilace, spojené podzemní chodbou s kasárenským objektem opěrného bodu Sever. Podzemím, které je kvůli absenci kaponiér skromnější, než u předchozího festu, lze dojít do většiny objektů a díky poněkud menší hustotě porostu lze objekty poněkud lépe obejít i zvenku. Pancéřová baterie, opět pro 4 věže s dlouhými kanóny ráže 105 mm, má stejně jako u předchozího festu vyrabovaný interiér.

Největší a také nejstarší fest Obergentringen (1899 – 1910, francouzsky Guentrange) se jako jediný nenachází na rovině, nýbrž na velmi strmé kótě 318, tyčící se severozápadně od centra města. K festu vede asfaltová silnice, ale vjezd přímo k objektům není povolen. Auto je tedy nutné zanechat na označeném parkovišti u cesty. Před festem nejprve minete velký blokhaus, určený k obraně přístupové cesty a poté dojdete ke gigantické čtyřpatrové budově kasáren, kde začíná trasa prohlídek. Odtud po pohodlné cestě dojdete k objektu levé baterie pro 4 věže s krátkými kanóny ráže 105 mm a k další kasárenské budově. Od ní můžete po svahu, opatřeném složitou soustavou kameninových drenážních koryt, sejít ke kaponiérám vnější obranné linie. Velmi moderní a mohutné kaponiéry, jichž je celkem šest, byly dobudovány po roce 1910 a více než obdobná zařízení z jiných opevnění připomínají meziválečné pěchotní sruby. Jsou vybaveny pancéřovými zvony, výsuvnými světlomety a kulometnými střílnami. Kaponiéry lze obejít podél příkopu, která nemá nijak příkré stěny a do jedné z nich lze i vstoupit, neboť chodba, spojující ji s kasárnami, je zatopená. Ve svahu nad kaponiérami si můžete prohlédnout také objekty vnitřní obranné linie s rozsáhlými pěchotními postaveními, vybudovanými z betonu. Konstrukčně zajímavá je i pravá baterie, jejíž věže nejsou umístěny v linii, ale do tvaru L. Další zajímavosti najdete u pravých kasáren. Před jejich týlovou stěnou se nachází samostatný objekt s pozorovacím zvonem, od něhož je výhled na město a na stropnici kasárenské budovy se nachází méně obvyklý pancéřový zvon P.B.St. 96 (Leicht), normálně používaný v sestavě baterií s krytými lafetami. Vpravo od kasáren leží u cesty také malý kulometný objekt, což je prvek v německých festech neobvyklý. Muzeum ve festu rozhodně stojí za návštěvu, neboť kromě zachovalých interiérů, včetně strojovny či pekárny, nabízí také řadu exponátů a fotografií, spojených s německým opevněním z doby před 1. světovou válkou a také diorámata se zbraněmi a uniformami vojáků z druhé světové války. Prohlídky festu se konají od května do září v 1. a 3. neděli v měsíci v 15 hodin (celkem tedy pouhých 10 prohlídek ročně).

Monumentální čtyřpodlažní centrální kasárna festu Obergetringen, vybudovaná z betonu, zesíleného vrstvou železobetonu. Tloušťka čelní stěny dosahuje 4 m, stropu 3,6 m a týlové stěny 2,2 m. (JP)

Jeden z naftových dieselagregátů Deutz ve strojovně festu. (JK)

Pec na chleba v kasárnách fortu. Vozíky s pečivem se do pece zasouvaly po kolejnicích v podlaze. (JP)

Věže baterie Jih pro krátké kanóny ráže 105 mm, vybavené v meziválečném období dlouhými kanóny pro možnost palby ve prospěch Maginotovy linie. (JP)

Detail jedné z věží baterie, jejíž hlaveň byla v roce zničena americkými vojáky. (MD)

Rekonstruovaná věž baterie Sever. (JP)

Dělostřelecký pozorovací zvon P.B.St 96 baterie Jih. (MD)

Vchod do baterie Sever, chráněný fortovou mžíží. (JP)

Kasárna Sever s dobře patrnou kaponiérou na obranu týlové stěny, vybavenou reflektorem v pancéřové střílně. Strážnice na stropnici je novodobá. (JP)

Dvojice kulometných střílen v jedné z moderních kaponiér festu. (JP)

Interiér kaponiéry se střílnami pro ruční zbraně. (JP)

Neobvyklý německý blokhaus, který vznikl přestavbou tpza původní brány francouzského bastionového opevnění. (JP)

Festy Königsmachern a Illingen jsou zcela opuštěné a vzdálené od obydlených míst, takže jejich návštěva je v tomto směru bezproblémová. Především první z nich je však natolik zarostlý, že pohyb a orientace na jeho povrchu jsou krajně obtížné a za deštivého počasí se mění v horor. Také fotografování objektů je ve vegetačním období velmi problematické. V podzemí je třeba vyvarovat se jakéhokoli vstupu na dřevěné podlahy, které jsou zcela zpuchřelé. Zatímco v chodbách se pod nimi nachází pouze nehluboký kanál, v kasárnách jsou pod nimi často několik metrů vysoké prostory nebo dokonce hluboké jímky s vodou. Tyto podlahy bohužel znemožňují pohyb po některých částech festů. Na povrchu obou festů je pak třeba dát velký pozor na úzké a hluboké šachty odvodňovacího systému, nacházející se obvykle uprostřed cest (o čemž se nepříjemným způsobem přesvědčil sám autor). Při cestě po hraně kontreskarpy příkopu na Königsmachernu také mějte na paměti, že příkop pod ní je hustě osázen ocelovými špicemi, takže pád by měl tragické následky. Povrch muzeálního festu Obergentrigen je naproti tomu volně přístupný a poměrně schůdný. Pro čtenáře, kteří dosud žádný fest nenavštívili, je třeba zdůraznit fakt, který z plánků či fotografií nemusí být zcela zřejmý – jsou to skutečně obrovské stavby. Jejich několikapatrové kasárenské budovy, postavené z betonu a železobetonu, jsou vesměs přes 70 metrů dlouhé, kaponiéry dosahují téměř stejné délky a například podzemní komunikace festu Königsmachern včetně kontreskarpové galerie měří přes 2,5 kilometru, takže jen v nich strávíte více než hodinu.

stav: červenec 2001

foto: J. Pavel 1999 (JP), M. Dubánek 2001 (MD), O. Filip 1999 (OF)

Literatura: Les fortifications de Metz et Thionville, Christian Dropsy, Brusel 1995; Pevnost Diedenhofen, Vladimír Kupka, In: ATM č. 7, 1994

Komentářů: 12

 1. Jan Maloušek, 3.6.2005:

  ObergetringenByl jsem na Obergetringenu asi před 3 roky. Správce byl náhodou přítomen a provedl nás velmi ochotně i mimo uvedenou oficielní dobu. Starý pán, ale uměl výborně anglicky i německy. Vyloženě nadšenec. Prošel se mnou 1/2 festu nad i pod zemí. Prý tam tráví skoro každý den, takže doporučuji zkusit i "na blind". Navíc stojí za to vidět i povrch. Je sice zarostlý (pozor na divoká prasata!), ale: zachované "drahthindernisy", mříže (u kasáren a brány), otevřená stálá bojová postavení pěchoty (de facto betonové zákopy s "traverzami", kulometnými postaveními, úkryty a bunkry pro boční palbu kulometů, které již silně připomínají meziválečné), blockhaus u hlavního vjezdu, pancéřové prvky, šnekové pozorovatelny a pod. U starších a neupravených objektů (některé dodatečně zesíleny) je vidět, jak ještě na sklonku 19. století byla i výstaba pevnosti krásnou řemeslnou prací. U příjezdové silnice mírová kasárna (dnes je tam kasernováno fr. četnictvo).

 2. Jan Maloušek, 3.6.2005:

  post scriptumP.S.: Když už tam budete, nezapomeňte na vlastní město – zbytky bastionového opevnění od Vaubana, kryté mosty, kaponiery v šíjích bastionů (což mi dodnes není moc jasné), brána (uprostřed křižovatky a přestavěná na blockhaus?). J.M.

 3. Ondřej Filip, 10.6.2005:

  ObergetringenNás prováděl v roce 2001 pravděpodobně tentýž pán. Alespoň nepředpokládám, že by se ve Francii vyskytli na jednom místě dva lidé ovládající němčinu i angličtinu. Obergetringen je pěkný, ale ty opuštěné festy mají také něco do sebe. Zvláště festy v sousedních Métách. Půjde-li to podle plánu, v budoucnu se tady objeví i informace o této podstatně větší a zajímavější pevnosti.

 4. DrAlzheimer, 11.8.2006:

  KoenigsmackerSeems to be a very interesting article. Unfortunatelys i don’t understand a word of this. ;-)

  I’ve also visited Koenigsmacker and it’s a very impressive Fortress. Here are some photos: http://gallery.dralzheimer.stylesyndication.de/index.php?gallery=Lost%20Places/Die%20Festung

  keep up the good work
  DA

 5. Alex Ries, 18.8.2006:

  LinkHello,
  I wonder if it would be possible to create links between our sites (banners are available on my site).

  Greetings

  Alex Ries
  http://www.darkplaces.org

 6. slaufek, 16.7.2009:

  Tak to je dobré

 7. Jirka, 14.7.2011:

  KoenigsmackerV roce 2010 byl u kasáren západ postaven pomníček připomínající boje v roce 1944. Pravděpodobně při této příležitosti byl celý prostor před kasárnami vyčištěn a pokryt makadamem stejně jako přístupová cesta. Došlo také k výměně cedulí označující vojenský prostor za nové, ale fest je stále opuštěný. Prošli jsme všechny objekty v sektorech západ,východ a jih a našli jsme všechny vchody pečlivě zavřené. Jedinou naději skýtal pouze východ v oboustranné kaponiéře jih, ze kterého se linul chladný vzduch s charakteristickou vůní. Je ale umístěný poměrně vysoko a k výstupu by to chtělo minimálně lano. Je ale možné, že i tento východ je zavřen mříží

 8. Jirka, 14.7.2011:

  GuentrangeNová otvírací doba červenec,srpen – každá sobota i neděle od 15 00 hod. Což je důležitá změna, protože se zároveň změnila otvírací doba na Festu Wágner a oba tyto oficiálně přístupné objekty se dají prohlédnou v jeden víkend.

 9. Lukáš, 11.6.2012:

  IllingenZ povrchu festu Illingen se stal veřejný park, který bude zřejmě ještě dále upravován. Všechny objekty mají zazděné vchody a dají se nevštívit jen na povrchu.

 10. Lukáš, 11.6.2012:

  ObergentringenMuzeum ve festu Obergentringen je perfektní. I nás asi prováděl děda o němž je v několika příspěvcích řeč. Byl vyloženým nadšencem, když zjistil, že nás pevnost zajímá, vodil nás i na místa, kde se asi běžně neprovádí. Dokonce nám radil, do kterých festů v Metách se dá dobře lézt a co tam zajímavého uvidíme. Hodně nás varoval před návštěvou Königsmarchenu. Prý se tam stal nějaký úraz a tak to tam minimálně tento rok četnictvo hodně hlídá a návštěvníky pokutuje. Návštěva tohoto muzeálního festu rozhodně stojí za to.

 11. Hanys, 17.4.2017:

  Možný by byl dojezd autem až k fortu (po zvednutí nezamčené závory), jinak parkovat u ní. Do podzemí jsme se dostali přes východ z kontreskarpové zdi v příkopu hned za vjezdem, pokračovali jsme poternou do opěrného bodu Jih a nalevo do „pozorovatelny“? Zpátky a dále do strojovny a opěrného bodu západ. Kuchyň s pecí na chleba je velmi zajímavá. Z nedostatku času jsme se vrátili stejnou cestou zpět. Dále jsme prošli fort po povrchu k pancéřové baterii. Do té je možné vstoupit vchodem z povrchu a dále se z ní vydat do podzemí – tam jsme už nešli. Celkově fort velmi zajímavý a zachovalý. Pěkné kresby ženských na zdech v kasárnách a na záchodech – jak v šatech, tak bez :-D.

 12. FortMan, 11.5.2017:

  2017 (květen) – včera jsem se vrátil z výpravy v okolí Metz a Thionville – Super !!!! ,ale jedna věc – již v r.2014 nás ve Fortu Koenigsmacker překvapila vojenská policie a nestihli jsme vše prolézt a proto jsem se tam nyní znovu vrátil a že půjdu zezadu od vesnice Koenigsmacker ne od Basse-Ham. A co se opět nestalo – zezadu nešlo slézt nijak do hlubokého příkopu a tak jsem to musel znovu obejít dokola abych se dostal zase předem.Chvíli jsem něco fotil a najednou slyším auto.vyskákali 2 chlapy a procházeli okolí a já se schoval na pravé straně kasáren v pozorovatelně – tudíž není možné aby z přístupové cesty neměli nějaké čidlo,tak dávejte na to pozor.
  Thionville – v museu na Fortu Guentrange byla prohlídka 4,5 hodiny. Lidi už přešlapovali jak je boleli nohy a chtělo se jim na WC – ale velice pěkné

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 10.5.2005 22.20 , Komentáře (12)