Opěrné body Szyb Artura a Radoszowy a 2. linie obrany
Opevnění: POLSKÁ   Téma:

(Polsko) – Opevněný prostor Slezsko – Kochłowice
Napsal: O. Filip
objekty: 23 pěchotních srubů, dělostřelecký srub
V jižní části původního obranného postavení Opevněného rajónu se nachází zajímavé a dobře zachovalé opěrné body, částečně situované v lesích u obce Kochłowice a směrem na sever odtud směřuje také nepříliš silná druhá linie obrany.

Jižní část oblouku původní linie Opevněného prostoru se stáčí na východ směrem na Katowice a je tvořena především dvěma mohutnými opěrnými body. Jedním z nich je opěrný bod Szyb Artura, který jako jediný kombinuje nejstarší objekty z roku 1934 a moderní sruby, kterými byl zesílen o několik let později a které zajistily jeho protitankovou obranu. Zajímavý je především dělostřelecký srub, který je jedním ze dvou nejstarších objektů Opevněného prostoru a je vybaven malým pozorovacím zvonem vz. 34. Zbývající opěrné body, stejně jako druhou obrannou linii, která se táhne od opěrného bodu Szyb Artura k opěrnému bodu Łagiewniki, tvoří moderní rozlehlé sruby zcela odlišné konstrukce, vybavené většími pozorovacími zvony a univerzálními střílnami pro těžké kulomety a protitankové kanóny na posuvných platformách. Opěrný bod Szyb Artura hrál důležitou roli ve struktuře obranného postavení, neboť jižně od něj začíná dlouhá linie sektoru Mikolów, která byla vybudována v roce 1939, aby ztížila obchvat hlavních postavení Opevněného sektoru, severně od něj pak druhá linie obrany, vedoucí směrem k opěrnému bodu Łagiewniki, která byla tvořena několika málo těžkými a lehkými objekty.

Všechny objekty mezilehlého opěrného bodu WIREK se nacházejí západně od ulice 1 Maja, kde navazují na pravé křídlo opěrného bodu Wzgórze 319. Srub č. 1 se nachází na konci ulice Cynkowa, která odbočuje z ulice E. Kokota. Leží na louce a se svými dvěma zvony je velmi fotogenický, jeho interiér je však silně znečištěný a vypálený. K dalšímu objektu je třeba vrátit se na ulici E. Kokota a pokračovat po ní směrem na Bielszowice. Srub č. 2 je dobře vidět na poli po levé straně ulice a nejlepší je zaparkovat těsně před ním v ulici Wideckiego, odkud k němu vede průchod mezi domy. Také tento objekt je velmi pěkný. Poslední srub č. 3 se nachází za zahrádkami u polní cesty, která je pokračováním ulice Strażacka. Objekt není příliš dobře vidět, neboť je situován v zarostlém prostoru mezi několika cestami, přičemž po jeho levé straně je malý les a po pravé louka.

Opěrný bod SZYB ARTURA leží v okolí obce Kochłowice, a to z větší části v lese jižně od ulice Wyzwolenia, která odbočuje z ulice 1 Maja těsně za železniční stanicí Ruda Wirek. Nejlepší je zaparkovat přímo v odbočce k bývalému dolu Artur, která se nachází v lesíku téměř na vrcholu kopce. Po cestě musíte ujít asi 100 metrů a pak se vydat doprava podél okraje lesíka. Po chvíli uvidíte po pravé straně malý objekt s kopulí č. 6, jehož vchody jsou bohužel zasypané. Pokud se vydáte po cestě, vedoucí o něco níže pod objektem a minete malý pahorek klamně bojového objektu po levé straně, objeví se před vámi nově vybudovaná dálnice, která rozpůlila opěrný bod na dvě části. Zde musíte sejít k trubkovému propustku a projít na druhou stranu náspu. Přesně na okraji lesa, na úrovni betonových nádrží na vodu, se nachází pozůstatky dalšího malého objektu č. 9. jehož kopule byla bohužel nedávno vytržena, přičemž způsob a doba provedení této loupeže vrhá značné podezření právě na stavitele dálnice. Poté se musíte vydat do lesa a pokračovat po cestě směrem na jihozápad, která začíná za objektem. Asi po 300 metrech uvidíte vpravo moderní pěchotní srub č. 10 s protitankovým kanónem. Pokud budete po cestě pokračovat, dojdete k dalšímu objektu s kopulí č. 16, ležícímu těsně vedle křižovatky, který je bohužel opět zatopený. Od něj se musíte vydat po cestě doleva. Z ní po chvíli odbočuje cesta doprava, po níž dojdete k zajímavému lehkému objektu se dvěmi střílnami, jehož konstrukce je značně odlišná od novějších typizovaných lehkých objektů, stavěných před v Opevněném prostoru těsně před válkou.

Poté se musíte vrátit na původní cestu a pokračovat do míst, kde se dá cestou podél průseku pod vedením vysokého napětí dojít až k dělostřeleckému srubu č. 14, který je mimořádně zajímavý, avšak jeho spodní patro je zcela zatopené. Pozoruhodné jsou také palebné úkoly srubu v rámci samotného opěrného bodu. Linie pěchotních objektů se přesně před srubem prudce lomí, takže kanón vedl z obou střílen čelní palby, ačkoli jejich osy svírají úhel 90° (ovšem v rámci celého opevnění se po dostavbě navazujících opevnění na západě a jihu tyto palby staly bočními). Od srubu je třeba vydat se rovnoběžně s elektrickým vedením k dolnímu okraji lesa, kde se nachází pěkný jednostranný srub č. 15, který má pod betonem pouze protitankový kanón, což je poměrně neobvyklé. Pokud se po okraji lesa vydáte doprava, dojdete malému výběžku, v němž se skrývá další malý objekt s kopulí č. 17, jako obvykle však má zatopený interiér. Pokud se naopak vydáte doleva směrem k nejbližším domům, uvidíte pod lesem pěchotní srub č. 18, který je bohužel za plotem zahrady. Od něj se dá dojít na cestu, která vede nejkratší cestou zpět k dálnici. Zbývající objekty s nachází severně od ulice Wyzwolenia. Malý objekt s kopulí č. 5 leží v křoví mezi hlavní ulicí a odbočkou k železnici. Je situován na místě s vynikajícím rozhledem, jeho vchody však jsou zasypané, takže neobvyklou, zřejmě experimentální lafetu uvnitř kopule lze zahlédnout pouze střílnou. Moderní srub č. 4 leží pod nekvalitní, ale přesto průjezdnou prašnou cestou, spojující ulice Wyzwolenia a Wirecka. Ke srubu vede polní cesta a je velmi fotogenický.

V jedné z uliček v týlu opěrného bodu, vedoucích na jih z ulice Wyzwolenia, se nachází velká budova kasáren s kulometným objektem v nároží. (Před ní by se měl nacházet také menší kulometný objekt, podobný blokhausu, ten se nám však nepodařilo najít. Nejvíce na sever, až za železniční tratí, ležel malý objekt s kopulí č. 3, který je však zřejmě zničený.)

Oba sruby mezilehlého opěrného bodu WZGÓRZE 291 leží v rozlehlém lese u ulice Kochłowicka, těsně za odbočkou vedoucí směrem k jižnímu křídlu opěrného bodu Szyb Artura. Srub č. 1 je vidět ze silnice a nachází se na kótě 291 m. Mohutný srub č. 2 je velmi blízko a vzhledem k tomu, že je vybaven dvěma zvony a dvojicí pancéřových desek pro těžké kulomety, je velmi zajímavý.

K objektům na pravém křídle opěrného bodu RADOSZOWY je nejlepší dojít přímo od srubu č. 2 opěrného bodu Wzgórze 291. Srub č. 1, který je zajímavý tím, že má na levé straně tři hlavní střílny, leží asi 200 metrů východně od něj. Poté se musíte vydat po pěšině směrem k zahrádkářské kolonii a úplně ji obejít. Srub č. 2 sice leží za plotem, ale není problém projít blízkou branou do areálu a k objektu dojít němu brankou, kterou si zahrádkáři zřídili za účelem snadného vyvážení odpadu ke stěně objektu (naštěstí ke stěně, kde nejsou střílny, takže z druhé strany je srub velmi pěkný). Neméně pěkný srub č. 5 se nachází na poli východně od ulice J. Pilsudskiego a je z ní dobře vidět. Ve srubu se natáčel jakýsi film (nesouvisející s opevněním), takže jeho interiér je částečně vyčištěný.

K další objektům je nejlepší vyrazit z druhé strany od areálu dolu Śłąsk, kam se dostanete nadjezdem nad dálnicí z ulice Oświecimska. Zde je nejlepší zaparkovat na začátku panelové silnice, odbočující z ulice Kalinowa směrem na západ a vydat se po ní pěšky. Po chvíli narazíte na srub č. 8, ležící přímo u cesty, který je zajímavý použitím úkrytu pro protitankový kanón a také umístěním pozorovacího zvonu těsně vedle polokopule pro těžký kulomet. Vrchlík tohoto zvonu je bohužel uřezaný autogenem. Pokud budete pokračovat po cestě, dojdete na rozcestí, nad nímž leží srub č. 9. Z křižovatky se můžete vydat směrem po klesající cestě doleva a pokud po přibližně 50 metrech vylezete doprava na mez, uvidíte před sebou srub č. 7. Z jeho stropnice pak snadno lokalizujete i poslední srub č. 6, vybavený kromě polokopule i pozorovacím zvonem, v tomto případě naštěstí zachovalým. Od objektu můžete vyjít po pěšině zpátky na cestu, vedoucí k místu, odkud jste vyrazili.

Přístupné těžké objekty, které jsou součástí DRUHÉ OBRANNÉ LINIE, se nacházejí u ulice Bytomska, jižně od opěrného bodu Łagiewniki. Blokhaus č. 2 se třemi pancéřovými deskami leží na okraji parku Heiloo a ulice Powstanczów Śłąskich, a je z ulice Bytomska dobře viditelný. Všechny vstupy do objektu jsou však uzavřené a po klamné kopuli, která se nacházela na jeho stropnici, nezbyla ani stopa. Poté se musíte vydat po ulici Bytomska na sever a asi po kilometru odbočit do ulice Ślężan. Dvoupatrový objekt č. 1, v němž se nacházelo velitelské stanoviště sektoru „Chorzów“ leží na pahorku, k němuž z této ulice dojdete po rozryté blátivé cestě, vedoucí do kopce po okraji lesa. Interiér tohoto zajímavého objektu je bohužel vypálený a v jeho spodním patře, které nemá žádné větrání, je silně zkažený vzduch. (Další srub č. 5 je zřejmě zničený a srub č. 6 je vzhledem k jeho umístění na oploceném pozemku nepřístupný).

Wirek: Levé křídlo pěchotního srubu č. 2 se střílnami pro protitankový kanón a těžký kulomet. (RH)

Szyb Artura: Pancéřová kupule pro těžký kulomet v malém objektu č. 6 poblíž bývalého dolu Artur. (RH)

Szyb Artura: Moderní pěchotní srub č. 10 s kopulí a střílnami pro PTK a těžký kulomet.

Szyb Artura: Dvoustřílnový lehký objekt č. 12 poblíž dělostřeleckého srubu. (RH)

Szyb Artura: Pohled z týlu na jeden z vchodů a kopuli malého objektu č. 16. (RH)

Szyb Artura: Dělostřelecký srub s jednou ze dvou střílen pro pro kanón ráže 75 mm a malým pozorovacím zvonem vz. 34. (JP)

Szyb Artura: Moderní srub č. 15 na levém křídle, který měl kromě kopule pouze protitankový kanón pod betonem. (RH)

Szyb Artura: Budova kasáren s betonovým bunkrem v nároží. Objekt byl vyzbrojen dvěma kulomety. (MD)

Szyb Artura: Unikátní typ lafety v kopuli malého objektu č. 5 na pravém křídle opěrného bodu.

Szyb Artura: Moderní pěchotní srub č. 4 se střílnami pro PTK a těžký kulomet. (RH)

Wzgórze 219: Mohutný pěchotní srub č. 2. Vlevo je vidět pancéřová deska pro kulomet, nad ní pozorovací zvon vz. 36 a v popředí polokopule pro těžký kulomet. (RH)

Radoszowy: Neobvykle silná kombinace výzbroje v pravém křídle pěchotního srubu č. 1 byla tvořena dvěma kulomety a protitankovým kanónem. (RH)

Radoszowy: Pěchotní srub č. 2 na okraji zahrádkářské kolonie.

Radoszowy: „Průřez“ pozorovacím zvonem vz. 36 v objektu č. 8, za který vděčíme zlodějům kovů.

2. linie: Blokhaus se třemi pancéřovými deskami. Po klamné kopuli, která byla umístěna na jeho stropnici, nezbylo ani stopy.

Objekty popsaných opěrných bodů jsou vesměs fotogenické a bez problémů přístupné, je však třeba být opatrný při pohybu kolem malých „kopulových“ objektů, neboť jejich úzké zahloubené vchody, zarostlé vegetací, představují nebezpečné pasti. Opěrné bod Szyb Artura je jako jediný umístěn v lese, což je po procházkách sídlišti a ruinami továren celkem příjemná změna. Číslování objektů je převzato z webové stránky Obszar Warowny „Śląsk“, čísla objektů 17 a 18 jsem však doplnil sám, neboť na této stránce není jejich existence vůbec zmíněna. Objekty po obou stranách dálnice byste samozřejmě mohli obejít samostatně, ale žádný čas byste tím neušetřili. Část objektů opěrného bodu Radoszowy byla zničena kvůli výstavbě v roce 2019.

Niezdara – opevnění jezů na řece Brynica
Bobrowniki – Wzgórze 298 – Brzeziny – Wzgórze 305 – Maciejkowice
Łagiewniki – Lipiny – Godula – Ruda Chebzie – Wzgórze 319
Wirek – Szyb Artura – Wzgórze 291 – Radoszowy – 2. linie obrany
sektor Mikolów

stav: září 2005

foto: O. Filip 2005, R. Hrabčák 2005 (RH), M. Dubánek 2005 (MD), J. Pavel 2005 (JP)

Literatura:
Dariusz Krzyształowski, Szymon Kalicki, Henryk i Mariusz Jędraszyk: Obszar Warowny „Śląsk“
Jerzy Sadowski: Najstarsze Śląskie traditory, In: Infort 1/92

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 16.10.2005 23.00 , Komentáře (0)