Tvrze Maginotovy linie u Modane, 1. část

(Francie) – SF Savoie – Modane
Napsal: O. Filip
objekty: 2 tvrze, 2 fortyOkolí města Modane patří k nejsilněji opevněným oblastem Maginotovy linie v Alpách. V následujícím příspěvku jsou popsána opevnění na levém křídle uzávěru, zahrnující dva forty a dělostřelecké tvrze Saint Gobain a Sapey a také předsunuté postavení v průsmyku Mont Cenis.

Přes hlavní hřeben Savojských Alp, jehož nadmořská výška přesahuje 3.000 metrů, bylo od možné dostat se do francouzského vnitrozemí po poměrně kvalitní silnici, vedoucí přes sedlo Mont Cenis (2084 m), nebo po horší cestě přes sedlo Frejus (2452 m) a několik menších průsmyků v jeho blízkém okolí. Ve všech případech však bylo nutné projet městem Modane. V roce 1871 byl po 14 letech výstavby otevřen také první železniční tunel mezi Francií a Itálií. Již v 80. letech 19. století proto byly přímo nad městem vybudovány dva uzávěrové forty systému Séré de Riviéres. Ve třicátých letech pak bylo v okolí postaveno pět dělostřeleckých tvrzí vesměs zajímavé konstrukce, jeden pěchotní srub, skupina blokhausů, malá tvrz a několik předsunutých postavení (avant-poste). Obranu v roce 1940 zesilovalo také sedm kanónů ráže 75 mm, umístěných v betonových kasematách fortu Replaton, které mířily na železniční trať. Samotný průsmyk Mont Cenis, vzdálený asi 30 kilometrů byl bráněn dvěma forty, které byly později využity jako předsunutá postavení polních jednotek a také nově vybudovanými předsunutými postavením MOM. Na silnější opevnění Francouzi rezignovali, neboť potenciální útočník musel pokračovat do Modane V roce 1940 došlo k rozpačitým pokusům Italů o útok průsmykem Fréjus, které byly snadno odraženy a také k masivnímu útoku s využitím tanků na slabá předsunutá postavení v půsmyku Mont Cenis. Postavení Revets se udrželo až do příměří, účinně blokovalo pokusy o postup po silnici a dokonce zlikvidovalo jeden tank.

Tvrz SAINT GOBAIN G se nachází přímo v údolí, na malém pahorku na severovýchodním okraji města a je velmi dobře viditelná z hlavní silnice N6. K jejímu vchodovému objektu se však dostanete z druhé strany řeky, kterou přejedete po mostě v centru Modane a dáte se směrem na Aussois (k fortům u Esseilonu). Odbočka na parkoviště před vchodem je značená, neboť tvrz slouží jako muzeum, otevřené v sezóně denně. Po zaplacení vstupného je možná volná prohlídka bez průvodce. Interiér tvrze je ve velmi dobrém stavu a v kasárenských sálech jsou vystaveny fotografie a plány okolních opevnění. Konstrukční kuriozitou je miniaturní svážnice, která vede k jednomu z pěchotních srubů, umístěnému ve svahu pod úrovní zbytku podzemí. Povrch je volně přístupný a fotogenický. Úkolem tvrze bylo kromě obrany komunikací též čelní postřelování údolí dvěma minomety pod betonem, stejná sestava zbraní pak působila bočně, směrem před sousední tvrz Saint Antoine.

K mohutnému fortu Replaton G, který je viditelný téměř z celého údolí, vede kamenitá cesta, zaříznutá do skalnatého svahu nad řekou Arc naproti nádraží. Na začátku cesty se dá parkovat, musíte sem však s trochou štěstí prokličkovat mezi malými zahrádkami a domky. Samotný fort byl v době naší návštěvy uzavřen, dal se však pohodlně obejít podél severní strany. Do fortu by se pravděpodobně dalo dostat vstupem pro lanovku nad skalním svahem na opačné straně, je však nutné obejít část fortu nad srázem, a to poměrně krkolomným terénem. Na fortu jsou zajímavé především modernizace z konce 19. století, kdy byly dělostřelecké kasematy a kasárna některé úkryty zesíleny mohutným betonovým krunýřem a jedna z kaponiér fortu také silnou vrstvou kolejnic. Tyto úpravy jsou viditelné i zvenku, uvnitř by pak nepochybně bylo zajímavé i podzemí, které spojuje hlavní budovy. (Směrem před fort vede po vrstevnici cesta, které prochází kolem dvou baterií a vede k redutě Replaton (2), vzdálené od fortu asi 200 metrů a taktéž vybavené betonovými úkryty.)

Dělostřelecká tvrz SAPEY G se sice nachází přímo nad fortem Replaton, budete se však muset vrátit až na hlavní silnici a vyjet serpentinami po silnici D106 směrem na vesničku le Col. V levotočivé zatáčce, kde se dá parkovat, začíná přístupová cesta k tvrzi, která se vine lesem v četných serpentinách. Asi po 2 kilometrech před sebou uvidíte bránu do areálu kasáren a po cestě kolem opuštěných baráků dojdete přímo k vchodovému objektu tvrze. Ten je uzamčený, ale pokud se vydáte doleva, dojdete ke dvěma vchodům do podzemního úkrytu z doby před 1. světovou válkou. Z tohoto úkrytu se úzkou podzemní chodbou dostanete přímo do filtrovny moderní tvrze. Od dělostřeleckých objektů pro čelní palbu, které byly vybaveny výkonnými kanóny vz. 33, se kamennými chodbami původního fortu dostanete pod pozorovatelnu a ke druhému dělostřeleckému srubu, jehož dva kanóny vz. 29 kryly tvrze Lavoir a Pas du Roc na pravém křídle uzávěru. Zajímavostí je, že s výjimkou vchodového objektu a jedné střílny pro lehký kulomet v dělostřeleckém srubu není tvrz vybavena pěchotními zbraněmi ani pěchotními zvony, což je řešení, které lze najít ještě u tvrze Mont Agel (SF Alpes Maritimes), která je také umístna za hlavní obrannou linií. Poměrně vzácné jsou také dvě speciální pozorovací střílny, použité na pozorovatelně B3.

Fort Sapey, který zabírá celý povrch nad tvrzí, byl také modernizován a jeho podkovovitá kasárenská budova „a“ a úkryt uprostřed valu jsou zesíleny silnou vrstvou betonu. Zvláště kasárna působí skutečně monumentálním dojmem. Součástí fortu byla i kasematová baterie, vylámaná ve skále a dosponující slušným podzemím, ta však s výjimkou části podzemí zanikla při stavbě moderní tvrze. Zbytky zazděných střílen jsou vidět vedle objektu B1. Povrch fortu není zarostlý a tudíž je fort velmi fotogenický. Totéž platí i o všech objektech tvrze. (Poblíž fortu se nachází také reduta Sapey (3) a dělostřelecká baterie Sapey, vybavená slušným podzemím.)

(Zajímavými a málo známými objekty hlavní linie obrany jsou úkryty Amodon, Orgére a Plan Marin, které budoval MOM podle původních plánů CORF, takže spíše než obvyklé objekty z této fáze výstavby připomínají malé „úkrytové“ tvrze z jiných úseků. Úkryty se abcházejí v pokročilé fázi výstavby, i když žádný z nich nebyl dokončen. Mají vždy dva vchodové objekty a šachtu do nedokončené pozorovatelny. Kolem každého úkrytu jsou pěchotní postavení a obranu vždy zesiluje jedna demontovatelná kulometná otočná věž vz. 30. Minimálně u úkrytů Amodon a Orgére se věže dochovaly. Přibližná poloha úkrytů je zakreslena na mapě, ale přesnou cestu neznám. Úkryt Amodon je v nadmořské výšce 1400 m, oba zbývající jsou o 500 metrů výš, takže přístup k nim nebude jednoduchý. U úkrytu Plan Marin se dochovala úzkokolejná drážka i s vozíky a betonovým úkrytem.)

K opevnění v této oblasti náleží také objekty na francouzské straně průsmyku Mont Cenis. Kromě fortů Turra (2 482 m) a Mont Froid (2819 m) se jednalo o předsunuté postavení Arcelins a Revets. První z nich se skládá z několika poničených objektů, které jsme nenavštívili. Předsunuté postavení Revets je klasické konstrukce a skládá se z vchodu, pozorovatelny a dvou kulometných objektů. Při cestě z Landslebourgu do průsmyku Mont Cenis je třeba asi kilometr před průsmykem zaparkovat o odbočky doleva. Ta nejprve mírně klesá mezi pastvinami a poté stoupá kolem opuštěného domu. Od něj už jsou ve svahu nalevo vidět dva bojové objekty, připomínající spíše malé skalky. Pokud byste je přehlédli, stačí se vydat do kopce v místě, kde na levé straně cesty stojí betonová opěrná zeď. Všechny objekty jsou silně poničené destrukcí, kterou provedli Němci v roce 1944, ale podzemí, přístupné z ruin bojových objektů, je průchodné (s výjimkou chodby ke zcela zničenému vchodovému objektu). Pozorovatelna je zničená, ale šachta do podzemí zůstala nepoškozená.

Smíšený vchodový objekt tvrze Saint Gobain. (MD)

Střílny pro minomety ráže 81 mm v objektu B1, chráněné střílnou pro lehký kulomet. (MD)

Pěchotní srub B4, vyzbrojený dvěma dvojčaty těžkých kulometů a vybavený pancéřovým zvonem GFM. (MD)

Pohled do interiéru zvonu CJM v tvrzi Saint Gobain s dvojčetem těžkých kulometů Reibel. (MD)

Pohled z hlavní silnice na pohorek s tvrzí Saint Gobain. Zleva objekty B4, B3 a B2. (MD-02)

Celkový pohled na fort Replaton a fort Sapey se stejnojmennou dělosřeleckou tvrzí (zcela na vrcholu). (JP)

Dekorativně řešená zeď na boku fortu Replaton. Z každou z věžiček se skrývá střílna jedné z betonových kasemat. (JP)

Kasemata pro čelní palbu čtyř děl, zesílená betonem. (JP)

Pohled na fort Replaton z tvrze Sapey. Modernizované části fortu jsou velmi dobře patrné. (MD)

Betonový objekt se střílami v týlu fortu Replaton. (MD)

Betonem zesílený kasárenský objekt fortu Sapey. (MD)

Smíšený vchodový objekt tvrze Sapey. (MD)

Objekt B2 pro výkonný kanón vz. 33 ráže 75 mm se speciální střílnou pro čelní palbu. Nad objektem je vidět část fortu. (JK)

Pozorovací zvon VDP na objektu B3. (MD)

Dělostřelecký srub B4 pro dva kanóny vz. 29 ráže 75 mm. (MD)

stav: červenec 1999, červenec 2002 (Replaton)

foto: J. Pavel 2002 (JP), M. Dubánek 2000 (MD) a 2002 (MD-02), J. Kryštůfek 2001 (JK)

Návštěva popsaných objektů zabere přibližně půl dne, předsunutá postavení u průsmnyku Mont Cenis má smysl navštívit v případě, že cestu spojíte s průzkumem zdějších fortů nebo italských opevnění. Fort Replaton je zřejmě sporadicky využíván k nějakým akcím (v době naší návštěvy byl uzavřen a na nádvoří stály stany), takže pokus o vniknutí dovnitř nelze doporučit. V době naší návštěvy byla tvrz Sapey stále ve vojenském prostoru a poté, co jsme se promenádovali po stropě kasáren, přiřítilo se tam policejní auto. Lze předpokládat, že sezde situace zlepšila, nebť v roce 2004 byl prostor předán civilním úřadům.

Literatura:
Alsace – La Ligne Maginot (ALMA)
La Ligne Maginot – (CIMA)
Yoann Konieczny: Savoie Fortifications

Komentářů: 7

 1. Faudy, 11.7.2007:

  Cervenec 2007Sapey – otevreny vchodak, vevnitr docela zachovala strojovna, vylez strilnou na B4.
  St.Antoine – uzavreno na klic
  Lavoir – uzavreno. Dojeli jsme po silnici az tam, zadny zakaz vjezdu. Dalo by se jet i dal na Pas du Roc, terenakem nebo endurem urcite.
  Pas du Roc – uzavreno, asi to nekdo opravuje. Velmi hubeny clovek by mohl vlezt dovnitr strilnou na minometnem srubu.

 2. Liska, 8.9.2007:

  Srpen 2007Byl jsem zde po deseti letech a prvni co me prekvapilo je opravdovy dostatek turistu vseho druhu. Zadna samota jako driv. Situace v pristupu do objektu tomu odpovida.

  Pas du Roc – nepristupne a nanestesti opustene s ceduli Prive. Francouzi kolem nevedeli nic uzitecneho. Snad slanit k B3, ale to je delsi akci.

  Arrondaz – (pravdepodobne) B1 ma nove udelany vchod za drevenym bednenim. Ale jinak opustene a nepristupne.

  Col du Frejus – az ke starym kasarnam lze vyjet Octavii. Ale dalekohledem jsme vydeli zavrene dvere ve vchodovem objektu a navstevu vynechali. Zda jsou zamcene nevim.

  Lavoir – ach jo, zamceny vchod pro munici byl i driv, ale ted je privareny kus plechu vedle padaciho mostu a opravdu tam nelze vlezt. Kolega prosel stejne negativne cely povrch. Kasarna nekdo uziva, vyjednavat jsem nezkousel. Nevim tedy kdo ma od tvrze klice.

  Sapey – brana kasaren zamcena, pevnost pristupna vchodem i delostreleckym objektem. Klic od brany meli chlapici co prijeli k vysilacum, nezkouseli jsme se s nimi kontaktovat. Pevnost je nadherna, deti jezdily po svaznici s vozikem.

  St. Gobain – clovek ve vchodu snad mluvi jen francouzky. Nelze z nej nic kloudneho dostat.

  Mimo Maginotku – skupina starych fortu smerem na Mont Cenis v soutesce kolem Pont du Diable. Hlavni fort Victor Emmanuel otevreny a prilezitoste opravovany skupinou pratelskych Frantiku. Reduta Marie Terezie opravena a zavrena. Je to zajimave misto a kolem skvele feraty vcetne vice nez 80 dlouheho zaveseneho mostu.

  V samotnem prusmyku pribyl zakaz vjezdu na odbocku pod hrazi k fortu Varisel. Ten je jinak stale otevreny a opusteny. Take jsme nasli zajimavou malou italskou tvrz se zachovanymi panceri, ale jmeno nevim. Na silnici kolem tam pojizdi tisice aut, celkem husto.

  Diky autorum puvodni www stranky!

  Zdravi Liska

 3. Hanka, 31.7.2009:

  červenec 2009Chtěli jsme navštívit bunk v Lavoir, ale je uzamčený.V kasárnech Ancienne, která leží přesně naproti, jsme potkali velice příjemného Francouze, pana Pauliho. Kromě francouštiny velice dobře mluví italsky. Od něj jsme se dověděli, že bunkr má již několik let v "opatrování" společnost z Modany, která se u bunkr stará. Adresu nebo alespoň něco bližšího o spolku neví. Co se týče kasáren, začali je stavět ke konci 19.století. Ani před I.světovou válkou je nestihli dostavět a později(kolem 30.let min.století)nebyl zájem o dostavění. Takže kasárna nikdy nebyly dokončeny. V současné době tu má pan Pauli sýrárnu, ke které patří i 2 zakryté nádrže na odpad ze zpracování kravského mléka. V malé části kasáren má i byt. Doporučuji si zde sýr zakoupit.Pro Čecha je možná dražší, ale chuť je vynikající.Ke kasárnům se dostane bez problémů osobním autem. Je tu parkoviště z kterého se vychází na horské túry.

 4. Liska, 26.8.2010:

  Srpen 2010Další návštěva po pár letech,

  tentokráte více zaměřená na zajištěné cesty, všem co je to zajímá mohu doporučit trasu č.7 pod fortem Vikror Emanuel. Podrobnosti rád dodám mailem, protože se netýkají opevnění :-).

  Jel jsem tam odholán navštívit Lavoir a Pas du Roc a to nalezením skupiny nadšenců v Modane. Ovšem návštěva informačního centra ve městě tentokrát zcela zklamala. Minule jsem po nich chtěl doporučení na lezení a bylo perfektní. Teď jsem si myslel, že mě snadno řeknou jaký spolek či soukromník má zaveřený Lavoir či Pas du Roc. Ale nic, slečny nějak mluvily anglicky a snad byly i pěkné, ale jinak husy. Uměly dokola opakovat "nebezpečné", navštivte fort Replaton, ale jen povrch, klíče od opevnění má armáda a nebo EDF. Jedna z nich dokonce zpochybňovala existenci tvrze u Lavoiru :-(. No prostě jsem nic nezjistil a u žádného bunkru nenašel nikoho užitečného.

  Sapey – uzavřená silnice k fortu v kombinaci s pořádným deštěm mě odradila od návštěvy. Proč je silnice uzavřené a zda lze fort navštívit také v centru nevěděli.

  Zdraví

  Liška

 5. kk, 1.9.2017:

  Ahoj,
  Pas du Roc
  Stále zavřené, nyní byl i řetěz na přístupové cestě. V kasárnách je vlevo „skrytá“ a zavřená místnost. Naneštěstí zabetonovali i otvor v pro perikop ve zvonu, kterým jsem chtěl vyslat průzkumníka. Zůstávají jen vzpomínky … Cesta je celkem dobře sjízdná, přibylo sjezdovek a teď v létě to spíše připomíná průjezd stavbou.

  Lavoir
  Zavřeno, stále netuším kým.

  Zdraví
  kk, srpen 2017

 6. FortMan, 15.6.2019:

  Cestička v letních měsících k fortu Replaton je úzká a zarostlá vysokou trávou a snadno ji přehlédnete.Je třeba se dobře rozhlížet.
  Fort je uzavřen a v době mé návštěvy zde byli pracovníci telekomunikací,kteří mě dovnitř pustit nechtěli a tudíž je možné že je objekt i zabezpečen možnými čidly.
  Od Fortu Replaton se dá pokračovat širokou pěšinou až k fortu Sapey kam dojdete asi za 45 minut.Brána fortu je taktéž uzavřena.

 7. FortMan, 20.8.2023:

  Fort de Sapey – dnes již soukromý pozemek společnosti,vyčištěn a obehnán celý i s Redoute žiletkovým drátem. Vstupní vysoká železná brána se zavírá. V prostroru fortu však byla slyšet střelba tudíž je zde asi střelnice.
  Fort de Replaton – stále uzamčen.
  Ouvrage de Saint-Gobain – super prohlídka i vrchního prostroru s menší krásnou lanovkou,ketrou jsem zatím nikde neviděl.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 10.3.2005 21.32 , Komentáře (7)