Tvrze Aubin-Neufchâteau, Battice a Tancrémont
Opevnění: BELGICKÁ   Téma:

(Belgie) – Position fortifiée de Liège
Napsal: Radek Hrabčák
objekty: 3 dělostřelecké tvrze
První linie Opevněného postavení Lutych (PFL 1) zahrnuje kromě menších objektů též všechny čtyři moderní belgické tvrze. Kromě nejznámější a největší tvrze Eben Emael zde byly postaveny i tři menší tvrze originální konstrukce.

Všechny moderní belgické pevnosti byly ve třicátých letech 20. století postaveny v rámci Opevněného postavení Lutych (Position fortifée de Liége). Jednalo se o tvrze Eben-Emael, Aubin-Neufchâteau, Battice a Tancrémont (Pépinster). Spolu s mezilehlými kulometnými objekty tvořily východně od Lutychu hlavní obrannou linii. Tvrzí bylo původně plánováno více, z časových a finančních důvodů se však do vypuknutí druhé světové války podařilo postavit pouze tyto čtyři, zatímco u tvrzí Sougné-Remouchamps a Waides nebyly stavební práce zahájeny.

Tvrze svou konstrukcí částečně vycházely z dřívější belgické pevnostní výstavby, tzv. Brialmontových fortů. S výjimkou Eben-Emaelu byly jejich nejdůležitější objekty chráněny příkopem s vybetonovanou kontreskarpovou stěnou a bráněným kaponiérami (1). Tvrzové objekty na takzvaném centrálním masivu pak téměř postrádaly prostředky pro blízkou obranu, na jaké jsme zvyklí například u Maginotovy linie. I tak ale tři z těchto tvrzí dokázaly odolávat německým útokům prakticky až do zničení všech zbraní či vyčerpání zásob munice (tvrz Tancrémont se vzdala dokonce až po kapitulaci Belgie).

Některé použité konstrukční prvky jsou pro belgické opevnění specifické. Například systém ventilace, kdy vzduch měl být nasáván skrz vysouvatelný ocelový komín, neboť se předpokládalo, že při chemickém útoku se bojové plyny drží spíše při zemi. Ocelový komín bylo možné vysunout až do výše 16-20 metrů. Ovšem představu o jeho odolnosti při ostřelování či leteckém bombardování si jistě uděláte sami. Podzemní filtrovna je opět odlišná od filtroven použitých na jiných opevněních. Soustavu plechových ventilačních trubek zde nahradily komory pod podlahou filtrovny. V té byly už jen otvory pro samotné protichemické filtry.

Tvrze Aubin-Neufchâteau, Battice a Tancrémont mají dva vchody. Mírový se nachází uvnitř prostoru obklopeného fortovým příkopem, zatímco válečný vchod spolu s ventilačním komínem leží v týlu mimo centrální masiv tvrze. Pozorování pro tvrze zajišťovaly v poměrně rovinatém terénu samostatné pozorovatelny, z nichž část tvořily stálé objekty s pancéřovými zvony. (2)

AUBIN-NEUFCHÂTEAU

Tvrz se nachází východně od obce Neufchâteau. Nejjednodušší příjezd je asi po silnici N608 do Berneau a Warsage. V týlu za mírovým vchodem je možné u silnice na okraji obce nechat auto, místo poznáte podle malého památníku a sloupku, na kterém obvykle vlaje belgická vlajka. Vedle památníku také leží na zemi torzo belgického 4,7 cm pevnostního protitankového kanónu. Otevřeno bývá od jara do podzimu jednou za měsíc. Vyplatí se příjít včas (ostatně jako i v případě jiných belgických pevnostních muzeí), otevřeno je pouze asi na tři hodiny, pokud tedy přijdete hodinu před zavírací dobou, už toho z podzemí moc neuvidíte. Prohlídka trvá přibližně dvě hodiny, fotografovat lze dle libosti. Povrch tvrze je nicméně přistupný i mimo otevírací dobu – na jihovýchodním konci je kontreskarpová stěna příkopu zničená a místem prochází polní cesta uzavřená závorou (nezamčenou), kudy lze slézt do příkopu a dostat se tak i k objektům na centrální masiv.

Aubin-Neufchateu je ovšem nejméně dochovaná belgická tvrz, objekty byly silně poničené již během německých útoků. Ničení pokračovalo během německých zkoušek za války, kdy byly na tvrzi mimo jiné zkoušeny podkaliberní střely Roechling, jejichž účinky lze dodnes pozorovat v podzemních kasárnách. Po válce byly sešrotovány všechny pancéřové zvony a věže. Na centrálním masivu lze shlédnout víceméně pouze mírový vchod BIII a ventilační objekt BC, v příkopu pak silně poničenou kaponiéru CII. Objekty BI, BII a BM jsou zasypané, kaponiéra CI je zcela zarostlá hustou vegetací a je prakticky nepřístupná. Z objektu CIII, situovaného mimo masiv, je vidět pouze zbytek unikátního pancéřového zvonu pro světlomet, ale trosky objektu jsou hustě porostlé maliním, takže v létě jej lze snadnou přehlédnout. Zničený a zarostlý je i objekt BO, který lze poznat pouze podle houští na louce. V poměrně dobrém stavu je objekt válečného vchodu BP, který se nachází pár desítek metrů od rodinného domku na okraji obce přímo u silnice, spojující obce Neufchâteau a Warsage v týlu tvrze. Před válečným vchodem lze také shlédnout zbytky protitankové překážky.

Podzemí tvrze bylo po válce vyrabováno a do dnešních dnů se zde téměř nic nedochovalo, návštěvníci ponejvíce prochází prázdnými chodbami. K tvrzi patří i malé muzeum s množstvím exponátů vztahujících se jak k tvrzi, tak k posádce. Muzeum se nachází v obci Neufchâteau v jednom z domů vedle hlavní silnice a je obvykle poslední (nepovinnou) zastávkou prohlídky podzemí. Návštěvníci opouští prostor tvrze válečným vchodem BP a pokračují dále několik desítek metrů po polní silnici a následně asi 300 metrů po silnici do centra obce, muzeum se nachází po levé straně. Je možné zde zakoupit brožurky vztahující se k tvrzi, otevřeno bývá ovšem pouze v čase prohlídek tvrze.

Protipěchotní obranné uzávěry v podzemí tvrze. Díry na bílé části zdi jsou střílny, otvor na rozhraní černé a bílé části granátovy skluz.

Objekt B III – mírový vchod tvrze. Nad vraty je vidět kopule pro těžký kulomet

Objekt BP – válečný vchod tvrze. Příjezd chrání protitankové překážky. Objektem byl nasáván vzduch do podzemí.

Vnější podvojná kaponiéra C II. Zleva doprava jsou střílny pro TK, světlomet, 47 mm PTK a LK.

BATTICE

Tvrz je postavena na východním konci stejnojmenné obce. Nejlepší přístup autem je z Lutychu (Liége) po dálnici A3. Na křížení s dálnicí A27 sjeďte doleva směrem na Battice a Aubel. Tvrz byste měli vidět po pravé straně, přímo vlevo u silnice je pomocný objekt nasávání vzduchu J, který poznáte podle pancéřového zvonu a částečně vysunutého ventilačního komínu (komíny lze dnes spatřit pouze na Battice). Po pravé straně, před objektem BI v místě, kudy ve třicátých letech vedla železniční trať, je malé parkoviště, sloužící muzeu. Otevřeno je jednou měsíčně, prohlídka v našem případě trvala čtyři a půl hodiny a kromě francouzštiny zde mluví i německy.

Tvrz odolávala německým útokům o den déle než sousední Aubin-Neufchâteau. Během války i zde Němci prováděli různé zkoušky. Stejně jako v případě Aubin-Neufchâteau ve zdejším podzemí můžete narazit na stopy účinků podkaliberních Roechlingů. Předmětem zkoušek se staly i obě otočné dělové věže pro 120 mm kanóny, na které byly pokusně vystřelovány projektily z malé vzdálenosti ze speciálních konstrukcí postavených přímo nad nimi. Po válce byly poškozené věže sešrotovány.

Návštěva povrchu tvrze není s výjimkou čtyř objektů součástí oficiální prohlídky, je ovšem možné ji podniknout kdykoliv i mimo otevírací dobu. Povrch tvrze je také využíván zemědělci a v příkopu mezi objekty CIV (některé zdroje jej uvádí jako BIVa) a BIII je provozována soukromá střelnice. Snadno se obchází objekty podél fortového příkopu obklopujícího centrální masiv. Pouze již zmíněné objekty CIV a BIII jsou extrémně zarostlé a prakticky nefotitelné. Na povrchu se z objektů s dělostřeleckými věžemi zachoval pouze objekt BIV, u kterého je v rámci oficiální prohlídky ukazováno otáčení a vysouvání dělostřelecké věže pro dva kanóny M/34 ráže 75 mm. Objekt je kromě toho zajímavý i dvěmi zapuštěnými kopulemi pro těžké kulomety vz. 15. K objektu BIV se dostanete po cestičce vedoucí od BV, z příkopu po schodišti na strop a dále paralelně s příkopem.

Z objektů mimo centrální masiv tvrze a příkop lze jednoduše najít objekt BII, vestavěný do eskarpové stěny, který postřeloval železniční trať. Z parkoviště se vydejte po polní cestě, která vede po tělese bývalé trati, směrem na východ kolem vojenského vysílače. Objekt je asi 100 metrů za ním. Když půjdete po polní cestě dalších přibližně 40 metrů a prolezete houštím po její levé straně, uvidíte na louce kousek před sebou objekt NE pro kulometnou kopuli. Tento objekt se zjevně nachází na soukromém pozemku nedalekého domku, je lepší být co nejméně nápadný.

Nejhůře se hledá objekt válečného vchodu W. Je nutné jet po silnici od parkoviště zpět k dálnici a hned pod tvrzí na kruhovém objezdu odbočit doprava do Battice. Na okraji vesnice je třeba odbočit na první cestu doleva, která se po chvíli stáčí doprava paralelně se silnicí, ze které jste odbočili. Asi po 200 metrech dojedete ke křižovatce, před kterou je po levé straně na louce na okraji remízku vidět nasávací ventilační komín (asi 80 metrů od silnice). Přímo od křižovatky vede k objektu hustě zarostlá klesající cesta zářezem.

V podzemí tvrze lze též spatřit velké množství nástěnných maleb, od výjevů s myšákem Mickeym přes králíčky, vojáčky a otevřená okna, až po výjevy z mytologie.

Pevnostní protitankový kanón ráže 60 mm v objektu B I.

Lafeta se dvěma kulomety vz. 15 v objektu B I. Spodní kulomet je záložní a otočením ho bylo možné zaměnit s horní zbraní.

Dieselagregát ve strojovně.

Malby v nemocničním sále podzemních kasáren. Měly pozitivně působit na psychiku nemocných či zraněných.

Výsuvná otočná dělostřelecká věž pro dva kanóny ráže 75 mm v objekt B IV. Věž má silnější pancíř, než věže ostatních tvrzí.

Dvojice kopulí pro těžké kulomety vz. 15 objektu B IV.

Kaponiéra B V. Pohled z příkopu, na pravé straně je vidět stěna kontreskarpy.

Objekt B I, jehož spodní patro bylo silně poničeno výbuchem letecké pumy u vstupu a následnou explozí uložené minometné munice.

Kaponiéra B II.

Objekt NE s kopulí pro těžký kulomet vz. 15, vysunutý do předpolí tvrze.

Pomocný objekt J pro nasávání vzduchu. Dobře patrný zapuštěný ventilační zvon s částečně vysunutým nasávacím komínem. Za ním je pozorovací zvon.

TANCRÉMONT

Tvrz se nachází asi tři kilometry vzdušnou čarou jihozápadně od Pepinsteru, na okraji vesnice Tancrémont u silnice N666. Tvrz nelze přehlédnout a parkovat lze přímo u silnice v jejím týlu. Otevřeno je jednou za měsíc od května do října. Na rozdíl od ostatních tvrzí je však problematické prohlédnout si objekty na centrálním masivu alespoň zvenčí i mimo otevírací dobu, neboť jej obklopuje souvislá kontreskarpa stálé tvořící slušnou překážku. Přitom povrch tvrze je spasený ovcemi a pohyb na něm je dobře viditelný z blízkých rodinných domků. Malé adrenalinové dobrodružství je třeba podstoupit i v případě, že si chcete prohlédnout objekt válečného vchodu P. Cesta k němu vede podél rodinného domku a je třeba přitom přelézt plot, na kterém několik cedulí říká, že je sem vstup zakázán a že se jedná o vojenský prostor. Objekt je nicméně slušně zachovalý a nachází se před ním zbytky protitankových překážek. Na stropnici lze vidět zasunutý pancéřový vrchlík ventilačního komínu.

Pomocný objekt O pro nasávání vzduchu do tvrze se nachází na pastvině nedaleko silnice. Není ovšem ze silnice vidět a díky hustému živému plotu propletenému ostnatým drátem se k němu ani ze silnice nelze jednoduše dostat. Kromě toho, že se zde dochovaly pancéřové prvky, jedná se o jedinou belgickou tvrz, kde je možné spatřit dochovaný objekt pro 81 mm francouzské minomety. Tvrz je velmi zachovalá, neboť se o ni téměř nebojovalo a ani během války nebyla podrobena zkouškám jako ostatní tvrze.

Objekt P – válečný vchod tvrze. Přístup opět blokují protitankové překážky.

Stropnice objektu P. V popředí zapuštěný zvon s vysouvacím ocelovým komínem ventilace.

Pohled z týlu na objekt B I – mírový vchod tvrze, se zvonem pro těžký kulomet vz. 15. V popředí je patrná hrana kontreskarpy.

Podvojná vnější kaponiéra C III. Pohled z hrany kontreskarpy.

Pohled ze stropu kaponiéry C IV. Vpravo na konci příkopu je vidět objekt mírového vchodu B I, vpravo nahoře objekt B IV pro dělostřeleckou otočnou výsuvnou věž.

Objekt B IV s dělostřeleckou otočnou výsuvnou věží pro dva kanóny ráže 75 mm. Vlevo je patrná kopule pro těžký kulomet vz.15.

Poznámky:
(1) Tvrze Eben Emael a Battice na jedné straně a menší tvrze Aubin-Neufchâteau a Tancrémont na straně druhé mají společné konstrukční rysy. Větší tvrze byly vybaveny věžemi pro 12 cm kanóny, protitankovými kanóny ráže 6 cm a jejich obranu zajišťovaly objekty umístěné na vnitřní straně příkopů. Naproti tomu menší tvrze měly francouzské minomety ráže 81 mm, protitankové kanóny ráže 4,7 cm a jejich příkopy bránily „kaponiéry“ situované na vnější straně příkopů.
(2) Narozdíl od tvrze Eben Emael ležely ostatní tvrze víceméně v rovině a jejich pozorovací možnosti byly omezené. Každý z tvrzí proto disponovala sítí pozorovacích stanovišť, z nichž část představovaly stálé pevnostní objekty s pancéřovými zvony: MN 11, MN 18, NV 2 a NV 5 pro tvrz Aubin-Neufchâteau, VM 23, MM 305, MM 12 a MN 29 pro tvrz Battice a BV 7, Mont, Vesdre, VM 3 a VM 29ter pro tvrz Tancrémont. Původně se jednalo o bojové objekty a většina z měla kulometné střílny. Střílny však byly (s výjimkou největších objektů Mont a Vesdre) dodatečně zazděny.

Pokud se rozhodujete mezi návštěvou více belgických tvrzí, pak Tancrémont a Battice jsou sázky na jistotu. Neméně zajímavá je i návštěva tvrze Eben-Emael popsané v samostatném článku. Na tvrzi Battice uvidíte zblízka funkční dieselagregát, zalafetovaný těžký kulomet vz. 15, pevnostní světlomet a také pevnostní 6 cm protitankový kanón. Zážitkem samo o sobě je pak vidět v pohybu dělostřeleckou výsuvnou otočnou věž pro dva kanóny ráže 75 mm. Mimo jiné je zde možné zakoupit všechny díly knižního kompletu o Opevněném postavení Lutych (PFL), což je v současnosti asi nejlepší literatura k danému tématu.

Na Aubin-Neufchâteau toho tolik k vidění není, zaujmout by měly stopy po německých zkouškách, případně muzeum ve vesnici. Průvodci zmiňovali, že Češi navštěvují tuto tvrz poměrně často, dokonce vzpomínali na některé výpravy, které stanovaly přímo na povrchu tvrze. Průvodci se zde ostatně chovali velmi mile a přátelsky. Stejně přátelsky bude bunkrolog přijat i na Battice, tady ale bohužel při naší návštěvě narozdíl od Auben-Neufchâteau neuměl nikdo anglicky. Na každé z tvrzí lze shlédnout jiné zajímavosti, ale samozřejmě nejlepší obrázek o belgických tvrzích a jejich osudech si uděláte, pokud je navštívíte všechny.

Stav: duben 2007

Literatura:
M. Ráboň, M. Blum, O. Gregar, T. Svoboda: Pevnost Belgie, SPČO, Brno 1997
V. Kupka, O. Gregar: Belgická opevnění z let 1930-1940, FORTprint, Dvůr Králové nad
Labem 1997
M. Blum, M. Ráboň: Přepadení, SPČO, Brno 2002
Index des forts Belges
E. Coenen, F. Vernier: La Position fortifée de Liége – Tome 2 – Les abris de la P.F.L. 1, Editions de Krijger, Erpe 1999

Komentářů: 3

  1. Lukáš Klein, 24.11.2012:

    Tvrzové objekty na takzvaném centrálním masivu pak téměř postrádaly prostředky pro blízkou obranu, na jaké jsme zvyklí například u Maginotovy linie. To je opravdu zajímavé. Projektanti si asi opravdu nepřipouštěli možnost, že by nepřátelská pěchota mohla překonat fortový příkop

  2. Lukáš, 9.6.2015:

    Na AUBIN-NEUFCHÂTEAU je zmíněná přístupová cesta na povrch fortu na jihovýchodním okraji uzavřená masivní bránou a je obklopená ostnatým drátem. Každopádně hned vedle brány je křoví a v něm žádný ostnatý drát není a dá se jím prolézt do příkopu. Po povrchu tvrze se dá dobře procházet, mezi jednotlivými objekty jsou vysekané cesty a u každého objektu je informační panel. Objekt CIII je čistý a zbytky zvonu natřené.

  3. Lukáš, 9.6.2015:

    Na tvrzi BATTICE jsme navštívili jen povrch mimo otevírací dobu. Byl bez problémů přístupný.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 26.1.2008 0.02 , Komentáře (3)