Samostatné objekty první obranné linie Opevněného postavení Lutych
Opevnění: BELGICKÁ   Téma:

(Belgie) – Position fortifiée de Liège
Napsal: Radek Hrabčák (spolupracoval O. Filip)
objekty:dělostřelecké pozorovatelny
Součástí meziválečných opevnění Lutychu bylo též velké množství malých samostatných objektů. Nejzajímavější z nich se nacházely v první obranné linii, kde některé z nich plnily též důležitou roli dělostřeleckých pozorovatelen.

Ve třicátých letech 20. století vybudovali Belgičané na několika místech své země obranné linie, chránící území před nenadálým vpádem nepřátelských vojsk. Jedním z nejvíce opevněných belgických měst se stal Lutych, kolem kterého vznikl již před první světovou válkou věnec fortových pevností. Meziválečné železobetonové objekty byly stavěny v několika liniích označovaných zkratkou PFL (Position Fortifiée de Liége – Opevněné postavení Lutych) a číslem. Linie PFL1 ze všech čtyř linií nejdál od města a její součástí byly moderní tvrze, PFL2 zesilovala obranu mezi modernizovanými forty blíže u Lutychu, PFL3 vedla městem po pravém břehu Másy a PFL 4 vedla přímou čarou mezi forty Flémalle a Pontisse na levém břehu řeky. Před PFL 1 se ještě nacházela předsunutá postavení, tvořená shluky malých lehkých objektů.

Nejsilnější obrannou linií Opevněného postavení Lutych je PFL 1, vytvářející oblouk kolem města. Vzhledem ke své délce je PFL 1 rozdělena na řadu podúseků, nazvaných podle obcí na koncích úseku, například BV (Becco – Vesdre) nebo MN (Margarins – Neufchâteau) (1). Jednotlivé objekty pak byly označovány zkratkou podúseku a pořadovým číslem. Součástí PFL 1 je největší belgická tvrz Eben-Emael i všechny zbývající moderní tvrze, tedy Aubin-Neufchâteau, Battice a Tancrémont. Prostor mezi nimi vyplňuje linie samostatných objektů vesměs působících bočními kulometnými palbami. Tyto objekty pravoúhlých tvarů nejsou až na výjimky konstrukčně příliš zajímavé a zajímavá bývá spíše jejich integrace do okolní zástavby, neboť v některých případech byly objekty maskovány jako řadová zástavba či dokonce kaple.

Kromě jednostřílnových a dvoustřílnových kulometných objektů byly v linii stavěny i objekty, vybavené pancéřovými zvony. Většina z nich měla jednu kulometnou střílnu, některé však žádné zbraně pod betonem neměly. Postaveny byly také dva větší sruby Vesdre a Mont (2), které disponovaly kulomety, protitankovým kanónem a pozorovacím zvonem a v úseku Comblain-Sougné též dva objekty s tankovými věžemi APX-2B. V polovině 30. let byla prakticky všechny tyto objekty, které už původně měly plnit i funkci pozorovatelen, transformovány na jednoúčelové dělostřelecké pozorovatelny, které měly v mírně zvlněném terénu umožnit nově budovaným velkým dělostřeleckým tvrzím efektivnější palbu (3). Přitom byly zabetonovány jejich střílny a provedeny další drobné úpravy. Výjimkou byl malý srub SB6 v úseku Sougné-Becco, který jako dělostřelecká pozorovatelna využit nebyl a oba větší sruby Vesdre a Mont, které sice nadále sloužily jako pozorovatelny pro tvrze, byla jim však ponechána jejich výzbroj. Tímto způsobem vzniklo celkem třináct pozorovatelen, přičemž pouze na šesti z nich se zachovaly do dnešní doby jejich pancéřové zvony (4). Z pohledu bunkrologa jsou zajímavé i svým umístěním. S přihlédnutím k jejich bojovým úkolům byly celkem logicky umisťovány na místa s největším rozhledem a pokud vám při návštěvě vyjde počasí, lze si výhledy patřičně vychutnat.

V květnu 1940 nesehrály linie samostatných objektů PFL 1 žádnou významnější úlohu. Výjimkou byly právě stálé pozorovatelny, které spolu s pozorovatelnami polními poskytovaly tvrzím cenné služby při řízení jejich palby. Jak byly pozorovatelny jedna po druhé vyřazovány a byly přerušovány telefonní linky, přesnost palby tvrzí klesala a nakonec se dělostřelectvo tvrzí věnovalo především vzájemné ochraně a blízké obraně proti intenzivním německým útokům. Některé pozorovatelny jejich posádky po přerušení spojení opustily, v některých pozorovatelných však došlo ke těžkým ztrátám jejich nepočetných osádek, především v důsledku použití kumulativních náloží proti zvonům. V pozdějším období byla většina zvonů sešrotována.

Objekty CS 25 a CS A5bis pro tankové věže, úsek Comblain – Sougné

Oba objekty s tankovými věžemi APX-2B se dochovaly ve velmi dobrém stavu včetně tankových věží, které byly původně vyzbrojeny protitankovými kanóny ráže 47 mm a těžkými kulomety. Objekt CS 25 (50 29 08; 5 41 51) leží na okraji vysokého srázu asi 100 metrů nad dnem údolí, severně od mostu, přes který vede silnice N662. K objektu, od něhož je velmi pěkný výhled do údolí, lze snadno dojít po cestě, která klesá po louce k lesu od osamělého statku nad objektem. Ke statku je však nutné proplést se úzkými cestami z údolí, nejlépe po Roue Redouté přímo z města Sougné-Remouchamps. V tomto městě se nachází objekt
CS A5bis (přibližně 50 28 52; 5 42 41), který je sice vzdálen jen několik desítek metrů od domů, avšak v dosti nepřehledném lese. K objektu vede pěšina z Rue Magritte (druhá odbočka doleva za mostem, přes který vede silnice N633). Pěšina začíná schodištěm na boku jakési garáže, asi 50 metrů před budovou školy, kde se dá dobře zaparkovat. Poté stačí vyjít několik serpentin a vyrazit do lesa kolem kulometného objektu, který je poblíž cesty. Střílna tohoto objektu už míří na objekt s tankovou věží, který je asi 30 metrů daleko.

Srub Vesdre, úsek Becco-Vesdre (50 33 48; 5 47 01)

Tato pozorovatelna pro tvrz Tancrémont se nachází v prudkém svahu nad řekou Vesdre západně od Pepinsteru na jejím levém břehu v místě, kde řeka mění prudce směr toku téměř na sever a kde železniční trať vyjíždí z tunelu. Pozemky na břehu řeky jsou soukromé, opatřené cedulemi se zákazem vstupu, jinak by bylo možné až pod pozorovatelnu přijít po polní cestě vedoucí ve směru od Pepinsteru po levém břehu řeky. Přímo na kopci nad pozorovatelnou je zřícenina hrádku, kolem které vede lesní cesta, ze které se dá k pozorovatelně prudkým svahem sejít. Na tuto lesní cestu se dá odbočit z jihu z jiné polní cesty, po které vede z Pepinsteru turistická značka.

Kasemata je dvoupatrová, v horním patře se nachází kromě průlezu do zvonu střílny pro světlomet a dále pro těžký a lehký kulomet. Ve spodním patře je střílna pro kasematní protitankový kanón ráže 47mm. Na stropnici se dochoval pozorovací zvon malého typu, který je posunut mimo otvor zvonové šachty a je zcela obnažený. V době návštěvy byly v objektu též pozůstatky lafety pro těžký kulomet a lafety protitankového kanónu.

Díky umístění v prudkém svahu se bohužel kasemata nedá rozumně vyfotit. Nejlepší fotografie je možné udělat mimo vegetační období ráno, kdy je kasemata nasvícená sluncem, teleobjektivem z prostoru železniční trati na druhé straně řeky (z vlaku byla krásně vidět).

Srub Mont, úsek Becco-Vesdre (50 32 04; 5 47 45)

Srub Mont v úseku Becco-Vesdre leží přibližně 3 kilometry jižně od srubu Vesdre, na východním okraji obce Mont, přímo na u silnice N62 směrem na Theux. Srub, který byl maskován jako zděný dům, má bohužel vytržený zvon, jinak je ale v dobrém stavu a ze strany od silnice není příliš zarostlý. I jeho interiér je čistý a dochovaly se v něm některé drobné pozůstatky vybavení. Srub je za plůtkem, přes nějž by se dalo snadno dostat, ale vzhledem k hustému provozu na silnici jsme to nechtěli zkoušet. Navíc se u něj špatně parkuje.

MN29 Croix de Charneux, úsek Margarins-Neufchateau (50 40 45; 5 48 33)

Pozorovatelna pro tvrz Battice se zvonem malého typu poznamenaným použitím kumulativní nálože je nezarostlá, fotogenická a bez přístaveb pro turisty, jak je tomu u jinak podobně dochované pozorovatelny MN18. Z Mortroux jeďte po silnici N627 do Julémontu, kde odbočíte doleva na silnici N642. Sjedete dolů z kopce vesnicí po silnici, která se stáčí doprava k jihozápadu a z vesnice vyjedete do kopce na hřeben. Asi po dvou kilometrech se hlavní silnice stáčí doleva z kopce do údolí Val Dieu. Jeďte místo toho rovně po vedlejší silnici kolem statku po pravé straně. Silnice asi po pětistech metrech zabočí ostře doprava do kopce, na kterém už je vidět pozorovatelna. Přímo u silnice je pro turisty průchod v ohradníku pastviny, přes kterou je nutné k pozorovatelně dojít asi 100 metrů pěšky. Za pozorovatelnou na kopci stojí velký kříž, který je vidět už z dálky. Posádka pozorovatelny zahynula při odpálení kumulativní nálože o váze 50 kg na vrchlíku zvonu.

MN18 St-Jean-Sart, úsek Margarins-Neufchateau (50 42 31; 5 48 53)

V této pozorovatelně pro tvrz Aubin-Neufchateau se dochoval žebrovaný zvon pro pozorování a lehký kulomet, který nese stopy použití kumulativní nálože. Uvnitř zvonu dodnes zůstaly též uzávěry střílen. Pozorovatelna není zarostlá, bohužel byla zvelebena pro potřeby turistů postavením plechové přístavby u vchodu. Kousek od vchodu je též orientační deska zobrazující názvy okolních vesnic a kopců. K pozorovatelně se dostanete jednoduše po silnici N608 vedoucí z Warsage na hranici s Holandskem. Těsně předtím, než se silnice dostane k bodu, odkud vede již prakticky po hranici, odbočte doprava směrem na Saint-Jean-Sart. Hned za odbočkou byste měli vidět napravo na okraji lesa kulometný objekt a kousek dál po levé straně za živým plotem na poli další. Asi po dvoustech metrech od tohoto druhého objektu odbočuje za stavením po pravé straně polní cesta, kde nechte stát auto a vydejte se po ní pěšky. Po dalších asi padesáti metrech byste měli narazit opět po pravé straně na informační tabuli, ze které už je pozorovatelna krásně vidět (vzdálená asi 100 metrů přes louku). V roce 1940 posádka poté, kdy bylo přerušeno spojení, takže útok na zvon pomocí kumulativní nálože nezpůsobil ztráty na životech.

MN11 Gorhez, úsek Margarins-Neufchateau (50 41 36; 5 49 33)

Opuštěná pozorovatelna pro tvrz Aubin-Neufchateau se zvonem poznamenaným zásahy německého 88 mm kanónu stojí osamoceně na poli mezi domy. Nejsnáze se k ní dostanete po silnici N642 směrem na jihozápad do údolí Val Dieu. Asi kilometr a půl před údolím Val Dieu začíná silnice klesat. Zhruba v těchto místech hledejte úzkou asfaltovou silnici odbočující doleva k domkům. Mezi ní a hlavní silnicí stojí na levé straně kulometný objekt MN12 s přistavěnou kapličkou. Za ním přes silničku asi 100 metrů vzdálená je mezi domy na poli pozorovatelna. Nevede k ní žádná cesta a vzhledem k blízkosti stavení je zřejmě lepší návštěva mimo vegetační období.

NV2 Warsage, úsek Neufchateau-Visé (50 43 41; 5 46 52)

Pozorovatelna pro tvrz Aubin-Neufchateau postavená v polovině cesty vzdušnou čarou mezi tvrzí Aubin-Neufchateau a obcí Warsage. Nejlepší přístup je po polní cestě nahoru na kopec kolem válečného vchodu tvrze Aubin-Neufchateau z obce Neufchateau, kde lze u křižovatky polních cest nechat auto (místní zde také jezdí, byť spíše terénními auty nebo čtyřkolkami). Z křižovatky se vydejte na severozápad směrem k Warsage. Asi po dvoustech metrech bude po pravé straně živý plot, který se po stáčí doprava kolmo na cestu. Vlevo od něj je otevřená brána na louku. Odbočte z cesty doprava a jděte po louce kolem živého plotu. V okamžiku, kdy dojdete k jeho konci, je od vás pozorovatelna přibližně 300 metrů na sever v houští na pomezí mezi loukami. Pozorovatelna samotná je vidět až z malé vzdálenosti, fotit se dá prakticky jen mimo vegetační období.

NV5 Bombaye, úsek Neufchateau-Visé (50 43 50; 5 45 24)

Tuto pozorovatelnu pro tvrz Aubin-Neufchateau lze najít na jihozápadním konci obce Warsage. Pokud pojedete z Bernau po silnici N608 do Warsage, odbočte po vjezdu do obce asi po 400 metrech doprava (směr na Bombaye). Přibližně 200 metrů před koncem obce zabočte vlevo mezi nové rodinné domky, kde se snažte na první křižovatce odbočit opět doprava a držet se co nejvíce okraje obce. Každou chvílí byste měli na kopci za obcí spatřit zvon pozorovatelny. Přímo pod pozorovatelnou je malá odstavná plocha, od které je to přes louku k objektu asi 200 metrů. Popisovaný přístup je zřejmě nejlepší, z ostatních směrů je pozorovatelna obklopená ploty a vinicí. Interiér vypadal v době návštěvy nepřístupně, pozorovatelna je ze dvou stran obložená dřevem a starými pneumatikami, nicméně i tak je poměrně fotogenická.

(Stav dalších objektů zmíněných v textu je vesměs špatný. Kupodivu dochovaly obě tankové věže na objektech CS A 5 bis a CS 25. Objekt SB 6, který nebyl využit jako dělostřelecká pozorovatelna má vytržený zvon. Objekt BV 7 je nepřístupný, objekty VM 3 a VM 29Ter zřejmě přístupné jsou, ale jejich malé pozorovací zvony jsou vytržené. Objekt VM 23 zřejmě neexistuje, stejně jako MM 305. Objekt MM 12 (50 39 12; 5 50 04), který se nachází jen několik set metrů severně od tvrze Battice, sice schází jeho zvon „Eben“, nicméně je celkem fotogenický a není zarostlý. Většina kulometných objektů PFL1 je velmi silně zarostlá a mnoho z nich se nachází na oplocených pozemcích či v zahradách.)

Kulometný objekt NV7, úsek Neufchateau-Visé.

Kulometný objekt NV19 u silnice z Bombaye do Berneau, úsek Neufchateau-Visé.

Pozorovatelna NV5 (O296) Bombaye, úsek Neufchateau-Visé.

Zvon pro pozorování a lehký kulomet na pozorovatelně NV2 (O369) Warsage, úsek Neufchateau-Visé.

Kulometný objekt MN12 maskovaný jako kaplička, úsek Margarins-Neufchateau.

Detail pozorovacího zvonu s uzávěrami střílen na pozorovatelně MN18. Výbuch kumulativní nálože utrhl vnitřní vrstvu pancíře na vrchlíku zvonu.

Interiér pozorovacího zvonu s uzávěrami na pozorovatelně MN18 (O368) St-Jean-Sart, úsek Margarins-Neufchateau.

Pozorovatelna MN18 (O368) St-Jean-Sart, úsek Margarins-Neufchateau.

Pozorovatelna MN11 (O281) Gorhez, úsek Margarins-Neufchateau. Na zvonu jsou patrné zásahy německého flaku.

Pozorovací zvon malého typu poškozený německou kumulativní náloží.
Pozorovatelna MN29 Croix de Charneux, úsek Margarins-Neufchateau.

Pozorovatelna MN29 Croix de Charneux, úsek Margarins-Neufchateau.

Obnažený pozorovací zvon malého typu na srubu Vesdre, úsek Becco-Vesdre.

Pozůstatky lafety typu F.R.C. pro těžký kulomet ve srubu Vesdre, úsek Becco-Vesdre.

Srub Vesdre s obnaženým pozorovacím zvonem malého typu, umístěný ve velmi prudkém svahu, úsek Becco-Vesdre.
 

 

Srub Mont, který byl původně vybaven pancéřovým zvonem. Vlevo je vidět vchod, na boční stěně velký ventilační otvor. Střílny směřovaly na silnici směrem doprava. (OF)

Tanková věž objektu CS A5bis. Vpravo je otvor pro kulomet, uprostřed pro 47 mm kanón. Nahoře jsou pozorovací průzory a na stropě kryt periskopu. Na pancíři je patrné označení typu věže „APX-2B“. (OF)

Interiér věže s ozubeným věncem. Dobře viditelné jsou všechny otvory pro zbraně a optiku, včetně úchytu periskopu ve stropní desce věže. (OF)

Věž objektu CS 25. Dobře patrná je konstrukce věže, složená z čelní odlévané části a nýtovaných desek na bocích a stropu. Věž se vyznačovala velkým množstvím různých pozorovacích otvorů. (OF)

Týl věže objektu CS 25. Věži chybí zadní část, která byla otevírací. S výjimkou čelní části bylo pancéřování věže slabé. V pozadí je město Sougné-Remouchamps. (OF)

Poznámky:
(1) Jako dělostřelecké pozorovatelny sloužily následující objekty: MN 11, MN 18, NV 2 a NV 5 pro tvrz Aubin-Neufchâteau, VM 23, MM 305, MM 12 a MN 29 pro tvrz Battice a BV 7, Mont, Vesdre, VM 3 a VM 29ter pro tvrz Tancrémont. Z toho se zvony dochovaly na objektech MN 29, MN 11, MN 18, NV 2 a NV 5 v severní části PFL 1 a na srubu Vesdre.
(2) Sruby Mont a Vesdre byly vybudovány u důležitých komunikací v reakci na zvyšující se pohyblivost německých motorizovaných jednotek. Tyto objekty byly obsazeny stálými posádkami a byly označovány jako objekty uzávěrové (abris de contre-irruption).
(3) Všechny pozorovatelny tvrze Aubin-Neufchâteau měly větší zvony, umožňující použití lehkého kulometu, stejně jako srub Mont. Jediná pozorovatelna MM 12 měla velký zvon S.O.M., nazývaný „Eben“. Ostatní pozorovatelny a srub Vesdre měly malé pozorovací zvony.
(4) Počty objektů v jednotlivých úsecích PFL1 byly následující:
Comblain – Sougné (CS) – 24 jednostřílnových a 2 dvoustřílnové kulometné objekty, 2 objekty pro polní PTK, 2 objekty s tankovými věžemi
Sougné – Becco (SB) – 17 jednostřílnových a 1 dvoustřílnový kulometný objekt, jeden objekt se zvonem a kulometem
Becco – Vesdre (BV) – 21 jednostřílnových a 1 dvoustřílnový kulometný objekt, 1 pozorovatelna, 2 větší sruby (Mont a Vesdre)
Vesdre – Manaihant (VM) – 30 jednostřílnových a 1 dvoustřílnový kulometný objekt, 3 pozorovatelny
Manaihant – Margarins (MM) – 18 jednostřílnových kulometných objektů, 2 pozorovatelny
Margarins – Neufchâteau (MN) – 26 jednostřílnových a 2 dvoustřílnové kulometné objekty, 3 pozorovatelny

Krajina na předměstí Lutychu je hojně zemědělsky využívána. Ne vždy vedou k samostatným objektům PFL1 cesty, proto osobně doporučuji návštěvu spíše mimo vegetační období, kdy se na polích moc zemědělců nevyskytuje a kdy chozením po loukách či polích nezpůsobujete prakticky žádné škody. Navíc zvláště o víkendu je zde „polní“ turistika běžná, potkáte i velké skupiny procházejících se lidí. Pole a louky jsou zde mnohem více rozparcelované a oplocené, než jak to známe z Čech a poměrně často lze spatřit cedule zakazující vstup na soukromý pozemek. Na druhou stranu, obyvatelé jsou zde poměrně přátelští a velmi komunikativní, byť velmi často hovoří pouze francouzsky.

Stav: duben 2007

foto: R. Hrabčák 2007, O. Filip 2008

Literatura:
M. Ráboň, M. Blum, O. Gregar, T. Svoboda: Pevnost Belgie, SPČO, Brno 1997
V. Kupka, O. Gregar: Belgická opevnění z let 1930-1940, FORTprint, Dvůr Králové nad
Labem 1997
E. Coenen, F. Vernier: La Position Fortifée de Liége – Tome 2 – Les Abris de la P.F.L. 1, Editions de Krijger, Erpe 1999
Index des forts Belges

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 21.2.2008 22.42 , Komentáře (0)