Německá opevnění Východního Pruska

(Polsko) – Mazurská jezerní plošina
Napsal: O. Filip Pracovní verze článku
objekty: střední a těžké objekty
Na území bývalého Východního Pruska se nachází mnoho pevnostních linií, které se vzájemně liší dobou vzniku i typy objektů. Zatímco většina objektů v centrální části oblasti byla zničena, pohraniční linie na východě se dochovaly ve velmi dobrém stavu.

 

 

Pevnost Boyen

Tato bastionově-polygonální pevnost byla vybudována v letech 1844-1855, i nadále však byla modernizována. V letech 19313-14 byly kolem pevnosti vybudovány moderní betonové úkryty a pozorovatelny. Stručnou historii a fotografie pevnosti najdete v samostatném článku.

Opevnění mazurských jezer

(Masurische Seenbefestigung, polsky Pozycja jezior Mazurskich) byl systém dělostřeleckých baterií pro polní děla a převozné věžičky s 5,3 cm kanóny a malých pěchotních opěrných bodů v průchodech mezi jezery, vybudovaný kolem roku 1900. Součástí opevnění bylo i několik věžových betonových blokhausů u důležitých tratí a jezů, zmodernizovaných v roce 1907. Ve 20. letech 20. století byly úkryty baterií nahrazovány odolnějšími železobetonovými objekty.

Všechny blokhausy jsou popsány v článku o opevnění mostů. Ostatní objekty jsou dnes zarostlé a nepříliš zajímavé.

Ortelsburgské postavení

(Ortelsburg Stellung, polsky Pozycja Szczycieńska) byla linie, procházející rozlehlými a obtížně prostupnými lesní porosty, směrem na jihozápad od mazurských jezer, složená z 36 cihlových blokhausů. V roce 1914 zesílena velkými dřevěnými blokhausy. V roce 1928 byly cihlové i dřevěné blokhausy zlikvidovány a nahrazeny železobetonovými úkryty, později bylo doplněno i několik lehkých bojových objektů. V roce 1944 zde bylo postaveno 26 velitelských objektů R 621 a R 668. Tyto pasivní objekty jsou nepříliš zajímavé.

Lötzenské polní postavení

(Lötzener Feldstellung, polsky Giżycka Pozycja Polowa) bylo původně, jak napovídá jeho název, pouhou linií polního opevnění. Permanentní podobu dostalo v roce 1915 a skládalo se z opěrných bodů, vybavených velkými betonovými úkryty, strážnicemi a dělostřeleckými pozorovatelnami. Opěrné body uzavíraly průchody mezi velkými mazurskými jezery a vytvářely tak ze všech stran uzavřené obranné postavení. Celkem se jednalo o 50 opěrných bodů s 255 stálými objekty, z nichž je větší část zničená.

(Zcela se dochovaly opěrné body 3, 5, 9, 11 a 16 na východní frontě a 1, 3 a 4 na frontě západní.)

Heilsbergské postavení

(Heilsberg-Stellung, polsky Pozycja Lidzbarska) je linie hluboko uvnitř území Východního Pruska, kde byla výstavba opevnění povolena ještě v rámci Versailleského systému. Podle tvaru území, kterého se povolení týkalo, se též označuje jako Heilsbergský trojúhelník (Heilsberg Dreieck, polsky Trójkąt Lidzbarski), i když samotná linie takový tvar nemá a navíc zasahuje i mimo toto území. V letech 1932-34 a 1936-37 zde byla postavena více než tisícovka malých kulometných objektů, pozorovatelen a úkrytů. Kromě toho zde bylo i několik větších objektů s dělostřeleckými pozorovacími zvony. Jde o o nejdelší z obranných pozic ve Východním Prusku, která měla víc objektů, než všechny ostatní linie dohromady. Většina objektů byla zlikvidována, ostatní jsou často v dost nepřístupném terénu.

(Nejzajímavějším a nejznámějším objektem „trojúhelníku“ je částečně odstřelený objekt s šestnáctitunovým dělostřeleckým pozorovacím zvonem 44P8, který má v rámci propaganistického číslování všech větších „pancéřových“ objektů německého opevnění číslo PzW 1. Nachází se u silnice z Fromborku do vesnice Stępień (přibližně 54 21 39; 19 43 47).

Olštýnské postavení

(Hohensteinstellung, polsky Pozycja Olsztynecka) je velmi slabá, přes 100 kilometrů dlouhá linie, směřující na západ od velkých mazurských jezer. V letech 1938-39 zde bylo postaveno 118 malých úkrytů a 11 objektů pro kulomet a protitankový kanón. Většina úkrytů se dochovala, ale nejsou zajímavé.

Waplewo – v podstatě jediný zajímavý objekt linie Sp 96 leží u benzínové pumpy na silnici S7, asi 8 kilometrů jižně od města Olsztynek (19 43 47; 20 19 16). Tento unikání objekt je v dobrém stavu, má velmi vzácnou pancéřovou desku pro 3,7 cm PTK a desku pro kulomet, v týlu má také pancéřová vrata pro vjezd kanónu. V listopadu 2010 byl tento více než 400 tun vážící objekt přesunut pomocí jeřábů o 50 metrů kvůli výstavbě rychlostní silnice, což si údajně vyžádalo náklady kolem 13 miliónů Kč. Škoda, že takovou péči neprojevily úřady před několika lety, kdy z něj byla postupně odcizena část pancéřových dveří. V okolí jsou pouze malé úkryty.

Objekt Sp 96: vlevo je deska 7P7 se střílnou těžký kulomet, vpravo deska pro 3,7 cm protitankový kanón. Obě střílny míří čelně na bráněnou silnici.

Týl tohoto objektu s pozůstatkem pancéřových vrat 722P3 pro vjezd kanónu. Chybí horní část jednoho křídla se střílnou pro ruční zbraň. Vlevo je vchod pro pěší a střílna pro obranu týla.

Detail desky 473P2 s níže umístěnou střílnou pro polní 3,7 PTK a výše umístěným otvorem pro jeho zaměřovač.

Opevněný prostor Lötzen

(Befestigung Raum Lötzen, polsky Rejon umocniony Giżycko), v podstatě kopíroval linii opěrných bodů Lötzenského polního postavení, pouze v některých místech byla linie před tyto staré objekty mírně předsunuta. Opět zde tedy vznikl ze všech stran uzavřený prostor, chráněný jezery. V letech 1936-39 zde bylo postaveno přes 200 objektů střední velikosti a 12 těžkých objektů. Naprostá většina objektů byla zlikvidována, z několika zůstaly čitelnější trosky a jen jeden se dochoval v nepoškozeném stavu.

(Martiany – přímo v obci je jediný nepoškozený objekt linie, a to R 105b (54 01 50; 21 31 21) s pancéřovou deskou pro těžký kulomet a další deskou u vchodu. Přežil díky tomu, že je přímo mezi domy a byl maskován jako civilní budova.)

Przytuły – odstřelený objekt R 112 s volně ležící šestistřílnovou kopulí 35P8. Silnice Pozezdre – Przytuły. Asi 500 metrů za jezerem Piecek je mírná zatáčka doprava a za ní odbočka doleva. Zde je nutné zaparkovat a vydat se po silnici směrem na Przytuły, minout protitankový příkop a asi 200 metrů za ním odbočit doleva do lesa, kde je na mírné vyvýšenině objekt (přibližně 54 09 39; 21 53 54).

(Kruklanki – východně od obce byla realizována naučná stezka, která začíná na úzké šíji mezi jezery Gołdopiwo a Brożówka (54 05 46; 21 56 52), kde jsou ruiny dvou kulometných objektů a několika úkrytů opěrného bodu č. 10 z roku 1915. Stezka vede kolem kolem několika více či méně poničených objektů s vytrhanými pancéřovými prvky.

Miechy – částečně odstřelený objekt PzW 205 typu R 28 s dělostřeleckým pozorovacím zvonem 44P8. Interiér zvonu je přístupný. Přístup ze západu od silnice po pěšině mezi domy a pak po poli.

Kopule 35P8 pro dva těžké kulomety v ruinách objektu R 112 nedaleko obce Przytuly. Tento objekt byl do linie doplněn dodatečně v roce 1939 a měl 2 metry silné stěny a strop.

Objekt odolnosti B1, z něhož zbyla jen hromada ruin, stejně jako z naprosté většiny ostatních. V tomto případě zůstala alespoň stěna s chodem a chrannou střílnou.

Dělostřelecký pozorovací zvon 44P8 objektu PzW 205 v osadě Miechy. Je vidět otvor pro velký periskopický zaměřovač a boční otvor pro panoramatický periskop.

Interiér téže kopule se strhaným azbestovým obložením. Je vidět otvor pro hlavní periskop a šest otvorů boční periskopy. Na rozdíl od starších typů neměl zvon pancéřování šachty.

Postavení Narew – Pisa

(Narew – Pisa Stellung, též Galinde Stellung, polsky Pozycja Narew – Pisa) bylo vybudováno v letech 1940-41 v rámci systému opevnění nové východní hranice po porážce Polska. Skládalo se z opěrných bodů s moderními standardizovanými těžkými objekty sérií 100 a 500 (v odolnosti Bneu). Každý opěrný bod měl dva až šest těchto těžkých objektů, doplněných menšími úkryty pro pěchotu a protitanková děla. Rozsáhlé prostory mezi opěrnými body nebyly vybaveny žádným stálým opevněním.

Zbójna (Stützpunkt Sbojna) – objekt R 105a s deskou 78P9 a pozorovacím zvonem 90P9 v perfektním stavu, u silnice pěkný úkryt pro protitankový kanón (cca 53 14 38; 21 48 45).
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Turośl (Góra Dyliki) (Stützpunkt Turosl) – objekt R 514 s naprosto unikátním stropním pancířem 1P7 (cca 53 22 54 47; 21 44 37), na pahorku vlevo od polní cesty podél lesa, odbočující doleva ze silnice asi 800 metrů jihovýchodně od obce Turośl.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Jeże Zachód (Stützpunkt Gehsen West) – velmi pěkný objekt R 112b (cca 53 28 06; 21 51 38) s šestistřílnovým zvonem 35P8 (v Polsku dochovány pouze dva kusy). Je nutné zaparkovat na západní straně mostu přes Pisu (53 27 32; 21 51 47) a jít po cestě na sever až do cípu lesa, kde je objekt.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

(Pisz (Stützpunkt Johannisburg) – objekt R 107a (cca 53 38 27; 21 47 13), oboustranný s malým zvonem, velmi fotogenický, i když na oploceném pozemku. Objekt R 502 (cca 21 47 13; 21 46 53) se zajímavě vyvýšeným zvonem 90P9.)
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Zbójna: vchod do objektu R 105a s ochrannou střílnou ve velké desce 7P7, z níž mohl těžký kulomet vést i boční palby.

Zbójna: úkryt pro 3,7 cm protitankový kanón (PAK Unterstellraum).

Turośl: vchod do objektu R 514 s mimořádně vzácným pancéřovým prvkem – stropním vchodovým pancířem 1P7, který umožňoval snížit výšku vchodové části objektu.

Turośl: pancéřová deska 78P9 objektu R 514 se střílnou pro těžký kulomet, původně instalovaný v pancéřové polokouli. Po stranách jsou otvory pro zaměřovače.

Turośl: příklad informačních nápisů v objektu. Pod nápisem „Přetlakový ventil“ jsou označeny „hlásnice“ (Sprachrohre), vlevo k pozorovateli, vpravo do místnosti pro hotovostní jednotku.

Jeże Zachód: objekt R 112b s šestistřílnovou kopulí 35P8 pro dva těžké kulomety. Odolnost tohoto typu kopule je nižší, než by takový objekt měl mít.

Mazurské pohraniční postavení

(Masurische Grenzstellung, polsky Mazurska Pozycja Graniczna) má stejnou historii, jako Postavení Narew – Pisa, na jehož nejsevernější opěrný bod navazuje. Na konci roku 1944 zde na několik měsíců ustrnula fronta. Dále na sever pak pokračuje ještě Gumbinnenské pohraniční postavení (Gumbinnen Grenzstellung), které je dnes na území ruské Kaliningradské enklávy a z toho důvodu není jsou současný stav znám.

Prostki (Stützpunkt Prostken) – objekt R 112b ( 53°42’25.24″S; 22°24’30.26″V) s šestistřílnovou kopulí 20P7 (střílny kopule zasypané), vedle něj pěkný objekt R 105c s deskou 78P9 a zvonem 90P7. Oba jsou na poli u cesty a jsou bez problémů přístupné. (Další objekt R 105c je asi 400 metrů na jihozápad mezi domy. Nemá zához, protože byl maskován jako stodola a i když je na oploceném pozemku, zřejmě se dá fotit z cesty.)
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Katarzynowo (Stützpunkt Grenzwacht) – velitelský objekt R 113d (53 44 20; 22 34 35), v jehož troskách leží dnem vzhůru zbytek šestistřílnové kopule 20P7. Kolem pahorku vede zrušená úzkorozchodná trať.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Raczki (Stützpunkt Raczki) – silný opěrný bod na břehu nad řekou Raspuda. Většina objektů, včetně jednoho objektu R 111b s třístřílnovou kopulí je na zahradách v obci. Bez problémů je přístupný objekt R 111b s pěknou třístřílnovou kopulí 407P9 nad srázem (53 59 58; 22 46 32).
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Bakałarzewo (Stützpunkt Bakalarzewo) – v objektu R 113d (54 05 57; 22 38 50) s šestistřílnovou kopulí 20P7 je výborné muzeum, v němž provází ochotný místní bunkrolog. V létě je otevřeno denně od 10 do 20 hodin. V objektu je vystaven mimo jiné starší typ pozorovacího zvonu 9P7 z Opevněného prostoru Lötzen, venku je umístěna část kopule 407P9 z objektu sousedního opěrného bodu Filipów. Asi 150 metrů severně od muzea je unikátní úkryt, spojený chodbou s malou pozorovatelnou. Dalších 100 metrů severně je velmi pěkný objekt R 105c (54 06 09; 22 38 44) s malým zvonem a pancéřovou deskou pro kulomet. Přibližně 350 metrů jižně od muzea, poblíž silnice, je objekt R 105d s deskou pro kulomet, na opačné straně silnice v pískovně odkopaný úkryt a dalších 400 metrů jižně nad silnicí opět objekt R 105d (54 05 33; 22 38 37) s deskou pro kulomet.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Filipów (Stützpunkt Filipow) – odstřelený objekt R 111b (54 11 47; 22 38 04) na louce s velmi fotogenickou kopulí 407P9. Svérázný obyvatel nedalekého domu údajně vybírá za prohlídku objektu tučné poplatky a vyhání neplatící zájemce. Kopuli lze ovšem bez problémů vyfotit ze silnice.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Prawy Las (Stützpunkt Prawy Las) – mimořádně fotogenický objekt R 105c (54 16 35; 22 43 29) s malým zvonem a deskou pro kulomet. V objektu zůstal mimo jiné zbytek lafety a jeho nouzový východ je stále zarovnaný nařezanými traverzami. Zvenku je v perfektním stavu a není vůbec zarostlý.
mapka na stránce Fortyfikacje w Polsce północnej

Prostki: malý pozorovací zvon 90P9 objektu R 105c. Jedná se o variantu s plochým vrchlíkem a nezaoblenými stěnami.

Bakałarzewo: šestistřílnová kopule 20P7 pro dva těžké kulomety na stropnici velitelského objektu R 113d, v němž je dnes muzeum.

Bakałarzewo: týlová stěna objektu R 105d s žebříkem na strop, který bylo možné využít pro pozorování. Vpravo je obetonovaná šachta pro výstup z nouzového výlezu skrz zához.

Bakałarzewo: unikátní podpovrchová chodba, spojující úkryt pro dvě družstva (Doppelgruppenunterstand) s pozorovatelnou.

Bakałarzewo: odkopaný úkryt pro družstvo pěchoty (Gruppenunterstand). Dobře patrný je oblý tvar stropu daný použitím vnitřního obloukové vrstvy z vlnitého plechu.

Filipów: třístřílnová kopule 407P9 v odstřeleném objektu R 111b.

Prawy Las: kulometný objekt R 105c s dlouhou opěrnou zdí.

Prawy Las: malý pozorovací zvon 90P9, tentokrát v „zaoblené“ verzi. Za obzorem je již území Ruské federace (Kaliningradské enklávy).

Prawy Las: interiér střelecké místnosti s deskou 78P9. Vedle střílny jsou masivní úchyty polokulového uzávěru a vedle nich otvory pro optiku. Pod střílnou jsou pozůstatky pevnostní lafety (Schartenlafette 34).

Až na několik výjimek majdete dochované objekty pouze na modernějších liniích podél nových hranic. Na prohlídku popsaných objektů včetně pevnosti Boyen budete potřebovat zhruba tři dny. Opěrný bod Zbójna Postavení Narew- Pisa je vzdáleno pouhé čtyři kilometry od uzávěru polského těžkého opevnění v Nowogródu, Opěrný bod Prostki je 30 kilometrů od ruské pevnosti Osovec, kde jsou též mimořádně zajímavá polská opevnění a sovětské objekty Osoveckého opevněného rajónu, který byl protiváhou německých pohraničních opevnění ve Východním Prusku.

stav: červenec 2007

foto: O. Filip 2007

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 27.1.2010 0.19 , Komentáře (0)