Pevnost Fenestrelle a opevnění v jejím okolí

(Itálie) – Fenestrelle, Colle Finestre
Napsal: O. Filip
forty, reduty, blokhaus, pancéřový fort
V odlehlém alpském údolí lze navštívit největší pevnost Sardinského království, která je považována za div techniky, neboť výškový rozdíl mezi jejími částmi dosahuje téměř 600 metrů. Po přičlenění k Itálii bylo v okolí vybudováno ještě několik dalších objektů.

Výstavbu bastionové pevnosti Mutin u Fenestrelle zahájili Francouzi na konci 17. století. Byla položena v údolí a silně ohrožena palbou z okolních výšin, což kritizoval Vauban, který sem zavítal během inspekční cesty v roce 1700. Doporučil výstavbu dalších objektů výše na svazích, což však bylo realizováno jen v nedostatečném rozsahu. Jeho obavy se naplnily, když v roce 1708 pevnost poměrně snadno rozstřílela savojská děla.

Po vzniku Sardinského království roce 1720 rozhodl král Viktor Amadeus II. o výstavbě mohutné pevnosti, která je jedním z největších pevnostních komplexů v Evropě a její stavba údajně po dobu 50 let pohlcovala třetinu státního rozpočtu. Výstavba začala v roce 1728 a za oficiální ukončení se považuje až dokončení reduty Carlo Alberto v roce 1836. Hlavní stavební práce ale skončily podstatně dříve.

Mapa oblasti s vyznačením důležitých italských objektů z doby před 1. světovou válkou v okolních průsmycích a údolích (vyznačeny černě). Původní opevnění sardinského království jsou zvýrazněna modře (pevnost Brunetta je zničená). Červené kružnice značí použití otočných věží, nikoli jejich dostřel

Hlavními částmi pevnosti byl největší forty San Carlo v dolní části a o zhruba 570 metrů výše umístěný fort Delle Valli, který se skládal ze tří samostatně bránitelných částí, označovaných jako reduty (Belvedere, Sant Antonio a Sant Elmo). Kasematové objekty redut měly až šest metrů silné stěny, takže jejich odolnost byla více než dostatečná. Vše bylo propojeno monstrózní poternou s téměř 4000 schody, dlouhou přibližně tři kilometry. Její stěny a strop byly silné kolem dvou metrů a byla opatřena pěchotními střílnami. V některých úsecích navíc existovaly ještě paralelní komunikační galerie obdobné konstrukce. Doprava děl pak byla možná serpentinami po venkovní cestě, vedoucí svahem za poternou, vzhledem k jejímu sklonu však bylo nutné používat pro jejich dopravu kladkostroje. Pomocí mul se tudy dopravovaly i soudky se střelným prachem. Podél poterny se nacházelo ještě několik menších objektů, především reduty Santa Barbara a Delle Porte a dvě otevřené baterie. Dalším neobvyklým prvkem pevnosti bylo 28 teras pro střelce, chráněných ze všech stran vysokými zdmi, které dávají spodní části pevnosti už zdálky viditelný zubatý tvar. Nejdůležitejší infrastruktura, to jest kasárenské budovy, velitelství, zbrojnice a posádkový kostel byly soustředěny v dolním fortu San Carlo a spolu s bohatě zdobenými bránami plnily i reprezentativní funkci. Budova velitelství a důstojnická kasárna byly navíc i odolné stavby, neboť měly dva až tři metry silné stěny. Hlavní brána je dnes zazděná a do pevnosti se vchází pomocnou bránou, umístěnou ze strany nepřítele. Pevnostní kasárna byla po většinu času využívána jako tvrdá věznice a zatímco v důstojnických kasárnách panovaly alespoň trochu lidské podmínky a byli zde vězněni důstojnící a různí prominentni, většina běžných věznů v kasárnách mužstva svůj trest nepřežila.

V průběhu 19. století byla pevnost v malém rozsahu modernizována. Hlavní prachárna „Sant Ignazio“ obdržela silnější strop se zemním nakrytím a systémem bleskosvodů a do několika teras pro pěchotu byly vestavěny modernější kasematy pro pevnostní kanóny. Další otevřená palebná postavení byla vybudována na stropech redut Santa Barbara a Delle Porte. Sedm dělostřeleckých kasemat vzniklo na nejvýše položené redutě San Elmo (součást fortu delle Valli), odkud bylo možné střílet směrem na průsmyk Finestre. Teprve ve 30. letech 19. století byly odstraněny zbytky francouzské pevnosti Mutin u hlavní silnice pod pevností a byla zde vybudována reduta Carlo Alberto, vybavená na každé straně 11 kanóny. Reduta bohužel utrpěla silné poškození v průběhu 2. světové války, kdy byla partyzány odstřelena její část, kterou procházela silnice.

Fenestrelle

Ke vstupu do pevnosti vede značená odbočka z hlavní silnice SR23 a přímo před bránou do fortu San Carlo je velké parkoviště (45 01 49; 7 03 35). Na nádvoří mezi velitelstvím a důstojnickými kasárnami, v nichž je pokladna, lze vejít volně. V pevnosti probíhaly tři druhy prohlídek:
jednohodinová, která ale nemá pro zájemce o opevnění velký smysl, protože se prochází pouze budovy kolem nádvoří,
tříhodinová, při níž se dojde až do pozorovatelny nad fortem Tre Denti, tedy asi do třetiny výšky pevnosti a
sedmihodinová, při níž návštěvníci dojdou až na úplný vrchol do fortu Delle Valli, konaná pouze jednou denně.
Tříhodinová prohlídka byla důkladná a i když na začátku jsme strávili nepříjemně mnoho času vnitřním prostorám důstojnických kasáren s dlouhými výklady v italštině, poté jsme viděli mnoho prostor včetně interiérů kasáren, velké pevnostní prachárny, střeleckých teras i modernizovaných dělostřeleckých kasemat. Užili jsme i výstupu strmou poternou. Malý fort Tre Denti, kde tříhodinová prohlídka končí, je zajímavý tím, že se původně jedná o francouzský objekt, takže jeho původní hlavní brána směřovala k nepříteli. Prohlídka končí v pozorovací věži Garitta del Diavolo (Ďáblova strážnice), umístěné na skalním výběžku nad fortem.

 

 

Po slušné silnici se dá serpentinami dojet k nejvýše položenému fortu Delle Valli (45 02 17; 7 04 11), kde si lze prohlédnout také nádherný most Ponte Rosso, vedoucí z fortu přes příkop. Odtud jsou také vidět výše položené modernější objekty, tedy fort Serre Marie a blokhaus Falouel. Po prašné, nicméně celkem slušné cestě lze pokračovat směrem k nim.

Fenestrelle: pomocná brána do fortu San Carlo s padacím mostem. V horní části jsou vidět terasy pro pěchotu. (RH)

Fenestrelle: fort San Carlo. V horní části je jedna z kasárenských budov, v pozadí je čtvercová budova důstojnických kasáren.

Fenestrelle: série kasárenských budov. Vlevo je budova velitelství, vpravo posádkový kostel.

Fenestrelle: jedna ze střílen pro modernější kanóny v dodatečně vybudované kasematě. Na podlaze jsou zohýbané kolejnice pro pohyb lafety, pod střílnou oko na její uchycení.

Fenestrelle: hlavní prachárna San Ignazio. Kužel v popředí sloužil k uchycení zemnících vodičů původních bleskosvodů, otvor dole sloužil k vybíjení pušek. V pravé části je vidět zbytek novější zemnící ocelové sítě.

Fenestrelle: pět z celkem 28 teras pro pěchotu, krytých vysokými zdmi. V dolní části je vidět hlavní poterna se střílnami.

Fenestrelle: jeden z východů z hlavní poterny na cestu pro dopravu děl. Vpravo je vidět strop prudce stoupející poterny.

Fenestrelle: poterna se střílnami, obcházející z čelní strany skálu před fortem Tre Denti.

Fenestrelle: interiér hlavní poterny. Obvyklá šířka chodby je 2,1 m a výška 2,35 m. (RH)

Fenestrelle: fort Tre Denti, pocházející ještě z francouzské éry. Na skále s vlajkou je pozorovací věž „Garitta del Diavolo“.

Fenestrelle: ukázka typického opevnění v dvoukilometrovém úseku mezi forty Tre Denti a Delle Valli. Uvnitř hradby je poterna, na povrchu parapety pro pěchotu a schodiště.

Fenestrelle: nejvýše položená reduta San Elmo. Vlevo je zajímavá nástavba, kryjící střelce z ručních zbraní.

Serre Marie a Falouel

U fortu Serre Marie (45 02 58; 7 02 52) je parkoviště a je odtud dokonalý výhled na pevnost Fenestrelle. Fort dokončený v roce 1893 má jednoduchou obdélníkovou konstrukci a na stropě otevřená postavení pro šest 14,9 cm kanónů, oddělená dutými traverzami. Je celkem fotogenický a pravděpodobně se do něj dá dostat, ale zřejmě v něm nebude nic moc zajímavého. Na hřebeni nad fortem je velmi pěkný třípodlažní blokhaus Falouel (45 03 05; 7 03 04) s pěchotními střílnami. Ppřístup do horních podlaží není možný kvůli chybějícímu schodišti.

Pohled na fort Serre Marie a blokhaus Falouel od horní části pevnosti Fenestrelle.

Fort Serre Marie se dvěma dutými traverzami mezi postaveními pro 14,9 cm kanóny. (RH)

Blokhaus Falouel se střílnami pro pušky.

Colle Finestre

Od fortu Serre Marie můžete pokračovat po celkem solidní cestě až do průsmyku Finestre (2178 m), kde se nachází malý pancéřový fort (45 04 23; 7 03 05). Skládá se z malé kasárenské budovy s šíjovou kaponiérou, z níž vede poterna do dvou šachet pro otočné výsuvné věže Gruson pro 5,7 cm kanóny. Věže jsou samozřejmě vytržené, ale jinak je objekt ve slušném, stavu a dá se do něj bez problémů dostat. Skromná pasivní obrana spočívala pouze ve vytvoření nevysoké eskarpy odlámáním části skalního masivu, žádná postavení pro pěchotu nejsou na povrchu fortu patrná. V Itálii bylo postaveno pouze několik fortů, vyzbrojených těmito věžemi, ale vždy měly i velké věže pro 12 cm nebo 14,9 cm kanóny, neboť u pancéřových fortů preferovali vedení dalekých paleb. Jde o jediný případ, kdy Italové investovali do objektu, vybaveného pouze malými pancéřovými věžemi pro blízkou obranu. Od fortu vede silnice do Susy, ale pro běžná auta ji nelze doporučit. Na jihozápad vede kvalitné asfaltová silnice.

Colle Finestre: šíjová kasárna fortu s jedinou kaponiérou, kterou fort má.

Colle Finestre: šachta po vytržené věži pro 5,7 cm rychlopalný kanón. Vše je vylámáno přímo ve skalním masivu a doplněno jen tenkou vrstvou betonu. (RH)

Do Fenestrelle se dá dostat v podstatě jen ze dvou směrů, buď z nížiny přes Pinerolo, nebo z hor z Cesany, která je poblíž průsmyku Montgenévre. Z obou směrů je to asi 35 kilometrů, ale nedá se zde jet příliš rychhle. Od Susy je pevnost Fenestrelle vzdálena vzdušnou čarou pouhých 12 kilometrů, ale po silnici je to 70 kilometrů, neboť zhruba třicetikilometrová „zkratka“ přes průsmyk Finestre je použitelná jen pro terénní vozidla. Prohlídka pevnosti Fenestrelle v kompromisní tříhodinové variantě spolu s návštěvou fortů v okolí a cestou zabere celý den. Popsaná opevnění leží u základní trasy mezi několika nejdůležitějšími pevnostními lokalitami. Dá se sem poměrně rychle dojet z Brianconu
kolem baterie Chaberton. Snadno sem dojedete přes průsmyk Mont Cenis nebo z Bardonecchie. Zařazení článku do kategorie italských opevnění není úplně výstižné, ale Itálie je v podstatě nástupcem Sardinského království a pevnost Fenestrelle sloužila Italům i po rozdělení tohoto státu mezi Francii a Itálii.

stav: srpen 2009

foto: O. Filip 2009, R. Hrabčák 2009 (RH)

Literatura:
La fortezza di Fenestrelle
R. Rolf: A Dictionary on modern fortification, Prak publishing, Middelburg 2004

Komentářů: 3

 1. jitka, 29.5.2012:

  dobry den,takze jestli jsem to dobre pochopila,navsteva fenestrelle se da zvladnout bez placene prohlidky,da se projit po tech 4000 schodech? diky j.

 2. O. Filip, 29.5.2012:

  FenestrelleBez placení se dá jít jen na dolní nádvoří (během otvírací doby) a dojet autem zvenku k nejvýše položené části. Těch 4000 schodů je možné absolvovat pouze během té sedmihodinové prohlídky. problém prohlídky bude to, že by se to dalo zvládnout za podstatně kratší dobu, ale je tam spousta výkladu v italštině a je nutné přizpůsobovat tempo nejslabším jedincům. Jednou bych to i tak chtěl začít, nic takového jinde není.

 3. FortMan, 7.8.2021:

  - Na prohlídky pevnosti Fenestrelle je dnes možné se dostat pouze po registraci na internetu.Pod pevností u řeky je pěkná Ridotta Carlo Alberto.
  Z protějšího Fortu Carlo Alberto je krásný pohled na celé opevnění až po redutu Santa Barbara.
  – Fort Delle Valli je nádherně fotogenický s výrazným mostem.
  – Fort Serre-Marie – i když nemá zvedací most je možné se dovnitř dostat z pravé strany příkopu zazděnou stěnou kde je díra.
  – Blockhaus Falouel – vchod je zazděn.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 26.3.2010 23.35 , Komentáře (3)